Основними завданнями відділу є:

Організовує  роботу  установ  нотаріату,  перевіряє  їх діяльність і вживає заходів до її поліпшення, здійснює керівництво  державними   нотаріальними   конторами та перевірку організації нотаріальної діяльності державних і приватних нотаріусів, контролює дотримання нотаріусами порядку вчинення нотаріальних дій та виконання ними правил нотаріального діловодства, забезпечує роботу комісії з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення "

Організовує  та  забезпечує підвищення кваліфікації нотаріусів.

Забезпечує і контролює  діяльність  Державного нотаріального  архіву Миколаївської області щодо зберігання нотаріальних документів.

Визначає нотаріальний округ, реєструє    приватну нотаріальну  діяльність,  веде  та  зберігає  реєстраційні  справи приватних  нотаріусів, уносить зміни в реєстраційне посвідчення та анулює  його, контролює дотримання вимог щодо організації робочого місця приватного нотаріуса.

Уносить подання до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату про допуск осіб до складання кваліфікаційного іспиту на право на зайняття нотаріальною діяльністю.

Зупиняє,   припиняє   діяльність   нотаріусів,   готує обґрунтовані подання на розгляд Мін'юсту щодо анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

Встановлює розміри   плати   за  надання   державними нотаріусами додаткових платних  послуг  правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також  технічного характеру.

Контролює  обіг  спеціальних  бланків нотаріальних документів.

Контролює   своєчасність   та    правильність    унесення  нотаріусами  записів  до  Єдиних  реєстрів,  що  діють  у  системі  нотаріату. 

Здійснює аналітично-методичне забезпечення нотаріальної діяльності, узагальнює та регулює нотаріальну практику, готує для нотаріусів роз'яснення в межах своєї компетенції, забезпечує надання нотаріусами методичної допомоги у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Уносить подання до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату про допуск осіб, приватна нотаріальна діяльність яких не здійснювалася протягом трьох років після отримання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю і які не працювали нотаріусами, консультантами державної нотаріальної контори чи помічниками (консультантами) приватних нотаріусів, не були посадовими особами, які здійснюють керівництво та контроль за діяльністю нотаріату та які повинні підтвердити свою кваліфікацію шляхом складання нового кваліфікаційного іспиту в порядку, встановленому чинним законодавством, до подання заяви про реєстрацію нотаріальної діяльності.

Забезпечує ведення Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, Єдиного реєстру нотаріусів, Державного реєстру обтяжень рухомого майна, Спадкового реєстру, Єдиного реєстру довіреностей; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Здійснює  нагляд  у  сфері   запобігання   та   протидії  легалізації (відмиванню) доходів,  одержаних злочинним шляхом, або  фінансуванню  тероризму  за   діяльністю   відповідних суб’єктів первинного фінансового моніторингу – нотаріусів,  адвокатів, осіб, 
які надають  юридичні  послуги, шляхом  проведення  планових  та позапланових перевірок,  у тому числі виїзних; забезпечує надання  методологічної,  методичної та іншої допомоги суб'єктам первинного  фінансового   моніторингу.

Здійснює   регулювання  з урахуванням політики,  процедур та систем контролю, оцінки ризиків у  сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,  або фінансуванню  тероризму  з  метою визначення   відповідності  заходів,  що  здійснюються  суб’єктами первинного фінансового моніторингу,  та зменшення ризиків під  час їх  діяльності  у  цій  сфері.

Вимагає  від  суб’єктів первинного фінансового моніторингу виконання вимог законодавства,  що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,  одержаних злочинним шляхом,  або фінансуванню  тероризму суб'єктами первинного фінансового моніторингу, а в разі виявлення порушень вимог  законодавства  вживає  заходів  для  їх  усунення; проводить перевірку організації професійної підготовки працівників та   керівників   підрозділів,   відповідальних   за    проведення фінансового   моніторингу. 

Інформує  Мін’юст  з  метою  виконання покладених на нього завдань про виявлені порушення законодавства у сфері запобігання  та  протидії  легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,  або фінансуванню тероризму суб’єктами первинного фінансового  моніторингу та  заходи,  вжиті  для  їх усунення;  забезпечує  зберігання  інформації,  що  надійшла   від суб’єктів  первинного  та  державного  фінансового  моніторингу  і правоохоронних   органів;   одержує   від   суб’єктів   первинного фінансового  моніторингу  інформацію,  необхідну для виконання ним функцій  з  регулювання  і  нагляду   за   суб’єктами   первинного фінансового   моніторингу;   застосовує   санкції   до   суб’єктів  первинного фінансового моніторингу.

Бере участь в узагальненні практики застосування законодавства з питань, що належать до повноважень відділу нотаріату, готує пропозиції щодо його вдосконалення та подає їх на розгляд Міністерству юстиції України.

Забезпечує доступ до публічної інформації по напрямку роботи відділу.

Здійснює через засоби масової інформації інформування населення з питань нотаріату, захисту прав і основних свобод людини, законодавства та діяльності державних установ нотаріату та приватних нотаріусів області.

Організовує  розгляд звернень громадян з питань, що належить до компетенції відділу нотаріату, пов’язаних з роботою приватних нотаріусів, державних установ нотаріату, виявляє та усуває причини, що породжують обґрунтовані скарги громадян.

Забезпечує у межах своєї компетенції дотримання державної таємниці в установах нотаріату.

Здійснює інші повноваження на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України.

 

На виконання поставлених задач відділ:

Організовує проведення нарад, семінарів з метою надання методичної і практичної допомоги у правовому інформуванні нотаріусів.

Складає пропозиції щодо внесення змін до штатного розкладу державних установ нотаріату Миколаївської області.

Виносить на розгляд колегії Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області питання щодо організації роботи державних установ нотаріату, приватних нотаріусів.

Надає на розгляд начальнику Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області проекти наказів, розпоряджень та інших документів з питань організації роботи нотаріусів.

Забезпечує своєчасність подання усіх форм звітності відділу з питань нотаріату до Міністерства юстиції України.

Всі матеріали на цьому сайті є об’єктами права інтелектуальної власності, яке захищається відповідно до законодавства.  Публікація і розповсюдження змісту матеріалів розміщених на сайті (в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося) дозволено тільки при наявності гіперпосилання - для електронних видань, а також при наявності назви «Головне територіальне управління юстиції у Миколаївській області» - в паперових виданнях.

Угору