Затверджено

Наказом Головного

територіального

управління юстиції

у  Миколаївській області

від_________________№__

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про відділ з питань нотаріату Головного територіального

управління юстиції у Миколаївській області

 

1.         ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.Відділ з питань нотаріату є структурним підрозділом Головного територіального  управління юстиції у Миколаївській області.

1.2.Метою  створення відділу  є діяльність,  яка  передбачена  Законом України “ Про нотаріат ”,  Положенням про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України  в Автономній Республіці Крим, в областях, містах  Києві  та Севастополі, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 23.06.2011 № 1707/5(зі змінами).

1.3. Відділ з питань нотаріату бере участь у реалізації державної правової політики.

1.4. Відділ з питань нотаріату забезпечує роботу установ державного нотаріату та приватних нотаріусів області.

1.5. Відділ з питань  нотаріату бере участь у забезпеченні державного регулювання щодо нотаріусів, адвокатів, осіб, які надають юридичні послуги у сфері запобігання та протидії легалізації  (відмиванню)  доходів одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

1.6. Відділ з питань нотаріату бере участь у здійсненні міжнародно-правового співробітництва у межах повноважень.

1.7.Відділ  з питань нотаріату забезпечує захист  прав  людини і громадянина у визначеній сфері діяльності.

1.8.Відділ з питань нотаріату у своєї діяльності керується  Конституцією України,  законами України,  а також указами Президента України і  Постановами Верховної Ради України,  прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами  Кабінету  Міністрів  України, нормативно-правовими актами  Міністерства юстиції України та іншими нормативно-правовими актами та  цим Положенням.

 

2.         ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ НОТАРІАТУ

 

Відділ з питань нотаріату Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області відповідно до покладених на нього завдань:

 

2.1. Організовує  роботу  установ  нотаріату,  перевіряє  їх діяльність і вживає заходів до її поліпшення, здійснює керівництво державними   нотаріальними конторами та перевірку організації нотаріальної діяльності державних і приватних нотаріусів, та уповноважених на це посадових осіб органу місцевого самоврядування (далі - уповноважені особи), контролює дотримання нотаріусами, уповноваженими особами порядку вчинення нотаріальних дій та виконання ними правил нотаріального діловодства,  забезпечує роботу комісії з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення ".

2.2.Здійснює облік уповноважених осіб, контролює дотримання вимог щодо організації робочого місця уповноваженої особи;

2.3.Організовує стажування уповноважених осіб, які мають намір займатися нотаріальною діяльністю з питань оформлення спадкових прав;

2.4. Забезпечує і контролює  діяльність  Державного нотаріального  архіву Миколаївської області щодо зберігання нотаріальних документів.

2.5.Визначає нотаріальний округ, реєструє    приватну нотаріальну  діяльність,  веде  та  зберігає  реєстраційні  справи приватних  нотаріусів, уносить зміни в реєстраційне посвідчення та анулює  його, контролює дотримання вимог щодо організації робочого місця приватного нотаріуса.

2.6. Уносить подання до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату про допуск осіб до складання кваліфікаційного іспиту на право на зайняття нотаріальною діяльністю.

2.7. Зупиняє,   припиняє   діяльність   нотаріусів,   готує обґрунтовані подання на розгляд Мін'юсту щодо анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

2.8.Встановлює розміри плати за  надання державними нотаріусами додаткових платних послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також  технічного характеру.

2.9. Контролює  обіг  спеціальних  бланків нотаріальних документів.

2.10.Контролює  своєчасність та   правильність  унесення нотаріусами записів  до  Єдиних та Державних  реєстрів.

2.11.Контролює своєчасність та правильність унесення уповноваженими особами записів до Спадкового  реєстру;

2.12. Здійснює аналітично-методичне забезпечення нотаріальної діяльності, узагальнює та регулює нотаріальну практику, готує для нотаріусів та уповноважених осіб роз'яснення в межах своєї компетенції;

2.13. Уносить подання до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату  про допуск осіб, приватна нотаріальна діяльність яких не здійснювалася протягом трьох років після отримання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю і які не працювали нотаріусами, консультантами державної нотаріальної контори чи помічниками (консультантами) приватних нотаріусів, не були посадовими особами, які здійснюють керівництво та контроль за діяльністю нотаріату та які повинні підтвердити свою кваліфікацію шляхом складання нового кваліфікаційного іспиту в порядку, встановленому чинним законодавством, до подання заяви про реєстрацію нотаріальної діяльності;

2.14.Забезпечує ведення Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, Єдиного реєстру нотаріусів, Державного реєстру обтяжень рухомого майна, Спадкового реєстру, Єдиного реєстру довіреностей; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців.

2.15. Здійснює нагляд у сфері  запобігання  та  протидії легалізації (відмиванню) доходів,  одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення  за   діяльністю   відповідних суб’єктів первинного фінансового моніторингу  нотаріусів,  адвокатів, осіб, які надають  юридичні  послуги, шляхом  проведення  планових  та позапланових перевірок,  у тому числі виїзних; забезпечує надання  методологічної,  методичної та іншої допомоги суб'єктам первинного фінансового   моніторингу.  

2.16. Здійснює   регулювання  з урахуванням політики,  процедур та систем контролю, оцінки ризиків у  сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,  або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення з  метою визначення   відповідності  заходів,  що  здійснюються  суб’єктами первинного фінансового моніторингу,  та зменшення ризиків під  час їх  діяльності  у  цій  сфері.

2.17. Вимагає  від  суб’єктів первинного фінансового моніторингу виконання вимог законодавства,  що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,  одержаних злочинним шляхом,  або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення  суб'єктами первинного фінансового моніторингу, а в разі виявлення порушень вимог  законодавства  вживає  заходів  для  їх  усунення; проводить перевірку організації професійної підготовки працівників та   керівників   підрозділів,   відповідальних   за    проведення фінансового   моніторингу. 

2.18. Інформує  Мін’юст  з  метою  виконання покладених на нього завдань про виявлені порушення законодавства у сфері запобігання  та  протидії  легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення суб’єктами первинного фінансового  моніторингу та  заходи,  вжиті  для  їх усунення;  забезпечує  зберігання  інформації,  що  надійшла   від суб’єктів  первинного  та  державного  фінансового  моніторингу  і правоохоронних   органів;   одержує   від   суб’єктів   первинного фінансового  моніторингу  інформацію,  необхідну для виконання ним функцій  з  регулювання  і  нагляду   за   суб’єктами   первинного фінансового   моніторингу;   застосовує   санкції   до   суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

2.19. Забезпечує доступ до публічної інформації по напрямку роботи відділу.

2.20. Здійснює через засоби масової інформації інформування населення з питань нотаріату та діяльності державних нотаріальних контор та приватних нотаріусів області.

2.21. Організовує  розгляд звернень громадян з питань, що належить до компетенції відділу з питань нотаріату, пов’язаних з роботою нотаріусів.

2.22. Забезпечує у межах своєї компетенції дотримання державної таємниці в установах нотаріату.

2.23. Здійснює інші повноваження на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України.

 

3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА

РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ  ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ НОТАРІАТУ

 

З метою виконання покладених на нього завдань відділ з питань нотаріату:

3.1. Організовує проведення нарад, семінарів з метою надання методичної  і практичної допомоги у правовому інформуванні нотаріусів.

3.2. Складає пропозиції щодо внесення змін до штатного розкладу державних установ нотаріату Миколаївської області.

3.3. Надає на розгляд начальнику Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області проекти наказів, розпоряджень та інших документів з питань організації роботи нотаріусів.

3.4. Забезпечує своєчасність подання усіх форм звітності відділу з питань  нотаріату до Міністерства юстиції України.

 

4. ВІДДІЛ  З  ПИТАНЬ НОТАРІАТУ  МАЄ ПРАВО

 

4.1. Залучати до участі у вивченні окремих питань фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належить до його компетенції.

4.2.Готувати проекти запитів для одержання в установленому законодавством порядку інформації, документів і матеріалів від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб.

4.3. Здійснювати контроль за організацією нотаріату, проводити перевірку організації нотаріальної діяльності, дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства.

4.4. Залучати в установленому  порядку до перевірок роботи установ нотаріату та приватних нотаріусів, завідувачів державних нотаріальних контор, кваліфікованих нотаріусів з інших нотаріальних округів, а також представників Миколаївського відділення нотаріальної палати України за їхньою згодою.

4.5.Скликати наради, утворювати консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи та служби (ради, комісії, робочі групи тощо) для сприяння здійсненню покладених на нього завдань.

4.6.Вносити пропозиції, спрямовані на поліпшення організації нотаріальної діяльності державних установ нотаріату, приватних нотаріусів, підвищення рівня якості вчинюваних нотаріальних дій, усунення виявлених недоліків.

4.7.Здійснювати контроль за виконанням нотаріусами області наказів та доручень Міністерства юстиції України, Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області.

                       

5. ПІДПОРЯДКУВАННЯ ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ НОТАРІАТУ

 

5.1       Відділ з питань нотаріату підпорядковується начальнику Головного територіального управління   юстиції у Миколаївській області.

5.2       Відділ з питань нотаріату очолює начальник, який призначається та звільняється з посади наказом начальника Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області.

5.3. Спеціалісти відділу з питань нотаріату призначаються, переміщуються та звільняються з посади начальником Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області за погодженням  начальника відділу з питань нотаріату.

5.4. Начальник відділу  з питань нотаріату:

5.4.1 Координує, організовує і контролює роботу працівників відділу, державних установ нотаріату, приватних нотаріусів.

5.4.2 Готує проекти положень про відділ з питань нотаріату, державних нотаріальних контор та посадових інструкцій працівників відділу з питань нотаріату, державних нотаріальних контор, завідувача Державного нотаріального архіву Миколаївської області та подає їх на затвердження начальнику Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області.

5.4.3 Виконує інші обов’язки  відповідно до посадової інструкції та у межах компетенції відділу  з питань нотаріату.

 

 

 Начальник відділу з питань нотаріату                              І.М.Кірієнко  

Всі матеріали на цьому сайті є об’єктами права інтелектуальної власності, яке захищається відповідно до законодавства.  Публікація і розповсюдження змісту матеріалів розміщених на сайті (в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося) дозволено тільки при наявності гіперпосилання - для електронних видань, а також при наявності назви «Головне територіальне управління юстиції у Миколаївській області» - в паперових виданнях.

Угору