Договір оренди землі

    Однією з правових форм використання земель є оренда. Відносини, пов’язані з орендою землі, регулюються Земельним кодексом України,   Законом України “Про оренду землі”, Цивільним кодексом України,   іншими нормативно-правовими актами, а також і договором оренди землі.

   Оренда землі – це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.

   Договір оренди землі – це договір, за яким орендодавець зобов’язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.

   Договір оренди землі укладається у письмовій формі і за бажанням однієї із сторін може бути посвідчений нотаріально, та повинен відповідати вимогам статті 15 Закону України “Про оренду землі”. Сторони в обов’язковому порядку повинні погодити лише три умови:

-         об’єкт оренди ( кадастровий номер, місце розташування та розмір земельної ділянки);

-          строк дії договору оренди;

-         орендну плату із зазначенням її розміру, індексації, способу та умов розрахунків, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату.

  За згодою сторін у договорі оренди землі можуть зазначатися інші умови.

  У разі якщо договором оренди землі передбачено здійснення заходів, спрямованих на охорону та поліпшення об’єкта оренди, до договору додається угода щодо відшкодування орендарю витрат на такі заходи.

    За договором оренди в оренду передаються земельні ділянки, що перебувають у власності громадян, юридичних осіб, комунальній або державній власності.

Орендодавцями земельних ділянок є:

-         громадяни та юридичні особи, у власності яких перебувають земельні ділянки, або уповноважені ними особи;

-         сільські, селищні, міські ради в межах повноважень, визначених законом, щодо земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності;

-         органи виконавчої влади, які відповідно до закону передають земельні ділянки у власність або користування, щодо земельних ділянок, що перебувають у державній власності. 

Орендарями земельних ділянок є громадяни та юридичні особи України, іноземці і особи без громадянства, іноземні юридичні особи, міжнародні об’єднання і організації, а також іноземні держави.

    Укладення договору  оренди  земельної   ділянки   із   земель приватної  власності  здійснюється за згодою орендодавця та особи, яка згідно  із  законом  вправі  набувати  право  оренди  на  таку земельну ділянку.

     Укладення договору   оренди   земельної   ділянки  із  земель державної  або комунальної власності  здійснюється  на  підставі рішення  відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування - орендодавця,  прийнятого у порядку, передбаченому Земельним кодексом  України,  або  за  результатами аукціону.

     Укладення договору   оренди   земельної   ділянки  може  бути здійснено на підставі цивільно-правового договору  або  в  порядку спадкування.

    Строк дії  договору  оренди  землі  визначається  за   згодою сторін, але не може перевищувати 50 років. При   передачі      в     оренду     земельних     ділянок сільськогосподарського    призначення    для   ведення   товарного сільськогосподарського   виробництва,  фермерського  господарства, особистого  селянського  господарства  строк  дії  договору оренди землі  визначається за згодою сторін, але не може бути меншим як 7 років.

   Орендна плата справляється у грошовій формі і є платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою згідно з договором оренди землі.

    За  згодою  сторін розрахунки  щодо  орендної плати за землю можуть здійснюватися у натуральній формі. Розрахунок у натуральній формі  має  відповідати  грошовому еквіваленту вартості товарів за ринковими цінами на дату внесення орендної плати.

     Розрахунки  щодо  орендної  плати  за  земельні  ділянки,  що перебувають  у  державній  і  комунальній  власності, здійснюються виключно у грошовій формі.

     Розмір, умови і строки внесення орендної плати за землю встановлюється за згодою сторін у договорі оренди ( крім строків внесення орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, які встановлюються відповідно до Податкового кодексу України).

  Орендна плата   за земельні ділянки, що перебувають у власності  фізичних та юридичних осіб може  переглядатися  за згодою сторін. Орендар вправі  вимагати відповідного зменшення орендної плати у разі, якщо стан орендованої земельної ділянки погіршився не з його вини.

  Зміни умов договору оренди землі здійснюється за взаємною згодою сторін. У разі недосягнення згоди щодо зміни  умов договору оренди землі спір вирішується у судовому порядку.

   Договір оренди землі може бути розірваний за згодою сторін. На вимогу однієї з сторін договір оренди може бути достроково розірваний за рішенням суду в порядку, встановленому  законом. Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або укладеним договором оренди.

   Орендована земельна ділянка або її частина може передаватися орендарем в суборенду без зміни її цільового призначення, якщо це передбачено договором оренди або за письмовою згодою орендодавця. Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватися умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. Строк суборенди не може перевищувати строку, визначеного договором оренди землі. У разі припинення договору оренди чинність договору суборенди земельної ділянки припиняється.

   Земельна ділянка вважається переданою в оренду з моменту державної реєстрації права оренди у державному реєстрі. При цьому оформлення окремого акту приймання-передавання земельної ділянки не вимагається.

 Приватний нотаріус Снігурівського

районного нотаріального округу          

                 Лєбєдєва І.М.

 

Угору