Аграрні розписки.
Нотаріальне посвідчення аграрної розписки

У часи будь-якої політичної та економічної ситуації в Україні, незважаючи на низький рівень розвитку матеріально-технічної бази, виробництво сільськогосподарської продукції була єдиною галуззю, яка завжди демонструвала позитивні тенденції розвитку.
Для вирішення питання кредитування вітчизняних виробників сільськогосподарської продукції, 06.11.2012 прийнято Закон України «Про аграрні розписки», що набув чинності 19.03.2013, яким для виробників сільськогосподарської продукції було запроваджено новий механізм залучення коштів для своєї діяльності під заставу майбутнього врожаю - інститут аграрних розписок.
Поява інституту аграрних розписок направлена на врегулювання правовідносин, пов'язаних з кредитуванням сільськогосподарських товаровиробників під заставу майбутнього врожаю, що дозволить сільськогосподарським товаровиробникам бути менш залежними від державного фінансування та покращити процес довгострокового планування їх господарської діяльності. Також запровадження інституту аграрних розписок може значно збільшити обсяги інвестицій в аграрний сектор, відкрити українським аграрним компаніям нові можливості для залучення фінансування.

• Законодавство, що регулює посвідчення нотаріусами аграрних розписок.
Розділом II підпункту 5.30 пункту 5 глави 2 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України встановлений порядок посвідчення нотаріусами аграрних розписок.
Крім того, відповідно до вимог статті 7 Закону України «Про нотаріат» нотаріуси у своїй діяльності керуються законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а на території Республіки Крим, крім того, - законодавством Республіки Крим, наказами Міністерства юстиції України, нормативними актами обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
Здійснення операцій з аграрними розписками регулюються наступними нормативними актами законодавства України:
• Закон України «Про аграрні розписки» (далі - Закон) ;
• Закон України «Про нотаріат» (далі - Закон 1);
• Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення Реєстру Аграрних розписок» від 17.07.2013 року за № 665 (далі - Порядок);
• Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджений Наказом Міністерства юстиції України 22.02.2012 року за № 282/20595 (далі - Порядок);
• Правила ведення нотаріального діловодства, затверджені Наказом Міністерства юстиції України 22.12.2010 року за № 3253/5 (далі - Правила);
• інші акти законодавства.

Визначення термінів
аграрна розписка - товаророзпорядчий документ, що фіксує безумовне зобов'язання боржника, яке забезпечується заставою, здійснити поставку сільськогосподарської продукції або сплатити грошові кошти на визначених у ньому умовах;
боржник за аграрною розпискою - особа, яка видає аграрну розписку для оформлення свого зобов'язання здійснити поставку сільськогосподарської продукції або сплатити грошові кошти на визначених в аграрній розписці умовах;

кредитор за аграрною розпискою - фізична чи юридична особа, яка надає грошові кошти, послуги, поставляє товари, виконує роботи як зустрічне зобов'язання за договором, за яким боржник за аграрною розпискою видає їй аграрну розписку, наділяючи правом вимагати від нього належного виконання зобов'язань, а також фізична чи юридична особа, яка отримала права кредитора за аграрною розпискою від іншого кредитора за аграрною розпискою у спосіб, не заборонений законом;
реєстр аграрних розписок - єдина інформаційна система, що містить відомості про обов'язкові реквізити виданих та погашених аграрних розписок;
сільськогосподарська продукція - продукція, перелік якої визначений у групах 01-14 розділів I та II Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності згідно із Законом України "Про Митний тариф України".

3. Види товарних розписок
Товарна аграрна розписка - це аграрна розписка, що встановлює безумовне зобов'язання боржника за аграрною розпискою здійснити поставку узгодженої сільськогосподарської продукції, якість, кількість, місце та строк поставки якої визначені аграрною розпискою.
Товарна аграрна розписка має містити такі обов'язкові реквізити:
1) назва - "Товарна аграрна розписка";
2) строк поставки сільськогосподарської продукції;
3) реквізити кредитора та умови про подальшу передачу прав за аграрною розпискою;
4) предмет - зобов'язання здійснити поставку сільськогосподарської продукції, визначення її кількості та якості. Формули перерахунку кількості сільськогосподарської продукції у разі поставки сільськогосподарської продукції іншої якості;
5) умови та місце поставки сільськогосподарської продукції;
6) опис предмета застави, у тому числі інформація щодо кількості заставленого рухомого майна, кадастрового номера, місця розташування, правовстановлюючих документів на земельні ділянки, на яких вирощується заставлений майбутній врожай сільськогосподарської продукції;
7) дата та місце видачі;
8) ім'я боржника, його місце реєстрації, реєстраційний номер облікової картки платника податків (номер та серія паспорта у разі, якщо особа через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідні органи доходів і зборів) та підпис - для фізичних осіб. Найменування, адреса місцезнаходження, код ЄДРПОУ, підпис уповноваженої особи та печатка - для юридичних осіб. У разі якщо боржників два і більше, зазначаються дані всіх боржників.
Документ, що не відповідає таким вимогам, не є аграрною розпискою.
Фінансова аграрна розписка - це аграрна розписка, що встановлює безумовне зобов'язання боржника сплатити грошову суму, розмір якої визначається за погодженою боржником і кредитором формулою з урахуванням цін на сільськогосподарську продукцію у визначеній кількості та якості.
Виконання боржником зобов'язань за фінансовими аграрними розписками здійснюється лише в безготівковій формі.
Фінансова аграрна розписка має містити такі обов'язкові реквізити:
1) назва - "Фінансова аграрна розписка";
2) строк сплати коштів;
3) реквізити кредитора та умови про подальшу передачу прав за аграрною розпискою;
4) предмет - безумовне зобов'язання сплатити грошові кошти, визначення формули розрахунку розміру грошового зобов'язання боржника, кількості та родових ознак сільськогосподарської продукції, що є невід'ємною частиною такої формули;
5) умови та місце сплати грошових коштів;
6) опис предмета застави, у тому числі інформація щодо кадастрового номера, місця розташування, правовстановлюючих документів на земельні ділянки, на яких вирощується заставлений майбутній врожай сільськогосподарської продукції;
7) дата та місце видачі;
8) ім'я боржника, його місце реєстрації, реєстраційний номер облікової картки платника податків (номер та серія паспорта у разі, якщо особа через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідні органи доходів і зборів) та підпис - для фізичних осіб. Найменування, адреса місцезнаходження, код ЄДРПОУ, підпис уповноваженої особи та печатка - для юридичних осіб. У разі якщо боржників два і більше, зазначаються дані всіх боржників.
Документ, що не відповідає таким вимогам, не є аграрною розпискою.
Боржник та кредитор можуть домовитися про включення до тексту товарної або фінансової аграрної розписки додаткових умов, що не суперечать положенням цього Закону (укладений між ними договір страхування, оцінку майна встановлену за домовленістю сторін та інше).
Аграрна розписка видається окремо на кожний вид сільськогосподарської продукції, визначений родовими або індивідуальними ознаками. Товарна аграрна розписка може видаватися на кожен погоджений боржником та кредитором обсяг поставки узгодженої сільськогосподарської продукції.
Аграрна розписка підписується як боржником, так і кредитором.

4. Права кредитора за аграрною розпискою.
Аграрна розписка встановлює забезпечення виконання зобов'язань боржника за аграрною розпискою заставою його майбутнього врожаю. Предметом такої застави може бути виключно майбутній врожай сільськогосподарської продукції.
Розмір застави повинен бути не меншим за розмір зобов'язання за аграрною розпискою. На день видачі аграрної розписки майбутній врожай сільськогосподарської продукції не може перебувати в інших заставах, ніж за аграрними розписками.
На день збору врожаю предметом застави стає відповідна кількість зібраної сільськогосподарської продукції. Обов'язок доведення походження зібраної сільськогосподарської продукції покладається на боржника за аграрною розпискою.
Застава майбутнього врожаю сільськогосподарської продукції за аграрною розпискою наділяє кредитора правом у разі невиконання боржником зобов'язання за аграрною розпискою у порядку примусового виконання зобов'язання боржника за аграрною розпискою одержати задоволення вимог за рахунок заставленого майбутнього врожаю сільськогосподарської продукції переважно перед іншими кредиторами цього боржника за аграрною розпискою. Задоволення вимог кредитора за аграрною розпискою за рахунок заставленого майбутнього врожаю сільськогосподарської продукції здійснюється за вибором кредитора за аграрною розпискою у будь-який спосіб, не заборонений законом, у тому числі шляхом передачі йому права власності на предмет застави в рахунок погашення майнового зобов'язання боржника за товарною аграрною розпискою, наділення кредитора за аграрною розпискою правом доростити заставлений майбутній врожай сільськогосподарської продукції, зібрати врожай сільськогосподарської продукції самостійно або уповноваженою ним особою та погасити майнове зобов'язання боржника за товарною аграрною розпискою шляхом набуття права власності на таку зібрану (вирощену) сільськогосподарську продукцію або погасити грошове зобов'язання боржника за фінансовою аграрною розпискою шляхом укладення договору купівлі-продажу заставленої сільськогосподарської продукції з іншою особою - покупцем (у тому числі шляхом укладення договору на публічних торгах) з отриманням у рахунок виконання зобов'язань боржника за аграрною розпискою плати за таким договором.

5. Порядок посвідчення аграрних розписок.
Згідно вимог Розділу II підпункту 5.30 пункту 5 глави 2 Порядку, аграрні розписки посвідчуються нотаріусом на підставі Закону України «Про аграрні розписки» з дотриманням загальних правил посвідчення правочинів про відчуження та заставу майна.
Посвідчення аграрної розписки проводиться згідно вимог Закону1 щодо посвідчення угод про відчуження та заставу майна.
Згідно вимог частини 2 статті 9 Закону, під час видачі аграрна розписка підлягає нотаріальному посвідченню в порядку, передбаченому Законом України "Про нотаріат" для правочинів, з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом. Відомості про аграрну розписку в момент її посвідчення вносяться до Реєстру аграрних розписок особою, яка вчиняє нотаріальні дії.
Тобто, при посвідченні нотаріусом аграрної розписки він зобов`язаний витребовувати від фізичних та/або юридичних осіб (боржників та кредиторів) такі ж самі документи, які витребовує при посвідченні правочинів, а саме: документи щодо встановлення особи (боржників та кредиторів), також повинен визначати обсяг цивільної дієздатності фізичних осіб та/або перевірити цивільну правоздатність юридичних осіб, перевірити повноваження представника фізичної або юридичної особи,
На день видачі аграрної розписки майбутній врожай сільськогосподарської продукції не може перебувати в інших заставах, ніж за аграрними розписками, у зв`язку з чим нотаріус повинен перевірити цей факт шляхом перевірки відсутності обтяження у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (частина 2 статті 7 Закону).
Згідно вимог статті 2 Закону, аграрні розписки використовуються в операціях з сільськогосподарською продукцією. Вони можуть видаватися особами, які мають право власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення або право користування такою земельною ділянкою, на законних підставах, для здійснення виробництва сільськогосподарської продукції. Якщо право власності на земельну ділянку належить двом і більше співвласникам або право користування належить двом і більше користувачам, аграрні розписки видаються ними спільно. Особи, які спільно видали аграрну розписку, несуть солідарну відповідальність за невиконання своїх зобов'язань.
У зв'язку з тим, що аграрні розписки можуть видаватися особами, які мають право власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення або право користування такою земельною ділянкою на законних підставах для здійснення виробництва сільськогосподарської продукції, перевірка прав на земельну ділянку щодо власності на земельну ділянку або користування нотаріусом провадиться шляхом отримання документів наступним чином:
- у разі наявності відомостей в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень за даними Інформаційної довідки та документами, передбаченими законом що підтверджують право власності або право користування земельної ділянки;
- у разі виникнення права власності на земельну ділянку або права користування земельною ділянкою до 01 січня 2013, що підтверджується відповідними документами, дійсність прав рекомендовано перевіряти додатково звернувшись до органів реєстрації прав, користуючись положенням ст. 4 Закону України "Про нотаріат" (нотаріус має право:
витребувати від підприємств, установ і організацій відомості та документи, необхідні для вчинення нотаріальних дій). Відомості є необхідними для підтвердження дійсності документів, наданих власником(користувачем) земельної ділянки, та наявності права власності або права користування відповідно.
Аграрні розписки складаються у двох примірниках, один з яких зберігається у справах нотаріуса, а другий примірник, який посвідчується на нотаріальному бланку передається кредитору за аграрною розпискою. За бажанням боржника за аграрною розпискою йому може бути надана посвідчена копія виданої ним аграрної розписки.
При посвідчення фінансової аграрної розписки нотаріус, крім вищезазначених документів повинен витребовувати формулу розрахунку грошових зобов`язань боржника.
При посвідчення аграрної розписки нотаріусом застосовуються посвідчувальні написи за формами №№84, 85, 86, 87, що встановлені Правилами ведення нотаріального діловодства.
При посвідченні аграрної розписки нотаріус вносить відомості про предмет застави до Державного реєстру рухомого майна шляхом передбаченим чинним законодавством.
Відповідно до частини 1, 2 статті 7 Закону, аграрна розписка встановлює забезпечення виконання зобов`язання боржника за аграрною розпискою заставою його майбутнього врожаю. Предметом такої застави може бути виключно майбутній врожай сільськогосподарської продукції. Розмір застави повинен бути не меншим за розмір зобов`язання за аграрною розпискою. На день видачі аграрної розписки майбутній врожай сільськогосподарської продукції не може перебувати в інших заставах, ніж за аграрними розписками. У разі наявності додаткового забезпечення аграрної розписки інформація про таке забезпечення може вноситися до відповідних реєстрів згідно діючого законодавства.
Остання дія посвідчення аграрної розписки нотаріусом - це реєстрація її у Реєстрі аграрних розписок. Така реєстрація проводиться тим нотаріусом, яким було посвідчено аграрну розписку в той же день. Після реєстрації в такому реєстрі аграрна розписка вважається посвідченою.

6. Оплата при посвідченні аграрних розписок.
За посвідчення аграрних розписок нотаріуси справляють плату відповідно до правових норм:
• за вчинення нотаріальних дій державні нотаріуси справляють державне мито у розмірах, встановлених чинним законодавством (стаття 19 Закону1);
• приватні нотаріуси за вчинення нотаріальних дій справляють плату, розмір якої визначається за домовленістю між нотаріусом та громадянином або юридичною особою (стаття 31 Закону1).
Пунктом 1 Указу Президента України від 10.07.1998 № 762/98 «Про впорядкування справляння плати за вчинення нотаріальних дій» установлено, що розмір плати, яка справляється за вчинення нотаріальних дій приватними нотаріусами, не може бути меншим від розміру ставок державного мита, яке справляється державними нотаріусами за аналогічні нотаріальні дії.
У зв`язку з чим, згідно Листа Міністерства юстиції України від 10.04.2015 за №13-32/143 (лист-роз'яснення щодо особливостей посвідчення нотаріусами аграрних розписок), далі - Лист, нотаріуси при посвідченні аграрної розписки застосовують підпункт «у» пункту 3 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 № 7-93 «Про державне мито», яким за нотаріальне посвідчення договорів застави встановлено розмір ставки державного мита 0,01 відсотка предмета застави, але не менше 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не більше 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Вищезазначена позиція щодо застосування нотаріусами при посвідченні аграрних розписок ставки державного мита, яка встановлена за посвідчення договорів застави, погоджена з Міністерством фінансів України (лист Міністерства фінансів України від 09.04.2015 вих. № 31-11150-12-5/12354), про що зазначено в вищезгаданому Листі МЮУ .
Це обумовлено тим, що, як зазначалося вище, аграрна розписка - товаророзпорядчий документ, що фіксує безумовне зобов'язання боржника, яке забезпечується заставою, здійснити поставку сільськогосподарської продукції або сплатити грошові кошти на визначених у ньому умовах (стаття 1 Закону).
Розмір плати нотаріус вираховує з оцінки, встановленої за домовленістю сторін та вказаної в аграрній розписці.

7. Передання прав кредитора за аграрною розпискою
Зміст умов та порядок передання прав кредитора за аграрною розпискою є одним із обов`язкових реквізитів аграрної розписки.
Передання прав кредитора за аграрною розпискою здійснюється шляхом здійснення на ній або на її невід'ємному додатку передавального напису "Відступлено", оформлюється відповідно до Правил, із зазначенням нового кредитора за аграрною розпискою. Такий напис скріплюється підписом та печаткою (за наявності) попереднього кредитора за аграрною розпискою ( стаття 11 Закону).
Передання прав за аграрною розпискою підлягає нотаріальному посвідченню в порядку, передбаченому Законом України "Про нотаріат" для правочинів, з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом. Тобто, нотаріус повинен витребовувати, як від попереднього кредитора, так і від нового кредитора, документи щодо встановлення особи, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії. Також, нотаріус повинен визначити обсяг цивільної дієздатності фізичних осіб та/або перевірити цивільну правоздатність юридичних осіб, перевірити повноваження представника фізичної або юридичної особи.
Згідно вимог Розділу II підпункту 5.30 пункту 5 глави 2 Порядку, передання прав за аграрною розпискою підлягає нотаріальному посвідченню, про що укладається Акт приймання-передачі у двох примірниках, один з яких залишається у справах нотаріуса, а інший видається новому кредитору. Законодавство України не містить вимоги щодо викладення тексту такого Акта приймання-передачі на спеціальних бланках нотаріальних документів.
Вимоги до змісту Акта приймання-передачі встановлені частиною другою статті 9 Закону України від 16.07.1999 № 996-ХІV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
Обов'язковими реквізитами такого Акта приймання-передачі є:
• назва документа - Акт приймання-передачі;
• дата і місце складання;
• повне ім'я (найменування юридичної особи), від імені якої складено документ;
• зміст та обсяг господарської операції - відомості про аграрну розписку, права кредитора за якою відступаються;
• одиниці виміру господарської операції - договірна вартість прав кредитора за аграрною розпискою, які відступаються (розмір компенсації, яку попередній кредитор отримує за відступлення таких прав);
• посада особи, - відповідальної за здійснення господарської операції і правильність її оформлення - посада особи на підприємстві, в установі чи організації, статус фізичної особи - підприємця або відомості про громадянство фізичної особи, що виступає не як фізична особа - підприємець;
• особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.
Нотаріус в момент проставлення передавального напису на аграрній розписці повинен внести зміни (дані нового кредитора) до Державного реєстру рухомого майна та до Реєстру аграрних розписок. Права кредитора за аграрною розпискою вважаються переданими з дня внесення до Реєстру аграрних розписок відповідного запису.
Діючим законодавством не передбачені обмеження щодо вибору нотаріуса при здійсненні передавання прав кредитора за аграрною розпискою. Тобто, особи, при вчинені такої дії, мають право звертатися до будь-якого нотаріуса, а не тільки до того нотаріуса, яким було посвідчено аграрну розписку.
Вчинення передавальних написів здійснюється нотаріусом за формами №86 або №87 додатка 25 до Правил.

8. Зміна предмета застави за аграрною розпискою
Що стосується зміни предмета застави за аграрною розпискою, стаття 7 Закону містить підстави при настанні яких боржник та кредитор мають право змінити предмет застави за аграрною розпискою.
У разі загибелі посівів, майбутній врожай з яких є предметом застави за аграрною розпискою, боржник за аграрною розпискою зобов'язаний за погодженням з кредитором за аграрною розпискою замінити предмет застави іншим аналогічним або рівноцінним майном, про що на аграрній розписці робиться напис, який скріплюється підписами уповноважених представників боржника та кредитора за аграрною розпискою. Так як аграрна розписка посвідчується нотаріально, то будь-які внесення змін до неї також повинні бути нотаріально посвідчені. Якщо боржник за аграрною розпискою не досягне згоди з кредитором за аграрною розпискою про інший предмет застави у разі загибелі посівів, майбутній врожай з яких є предметом застави за аграрною розпискою, предметом застави за аграрною розпискою стає майбутній врожай сільськогосподарської продукції, що вирощується на земельній ділянці, на якій розміщувалися загиблі посіви.
Внесення будь-яких інших змін до аграрної розписки, (зміна умов та місця поставки сільськогосподарської продукції, строки сплати коштів, умови та місце сплати грошових коштів та інше) посвідчуються нотаріусом за вимогами діючого законодавства України, які регулюють порядок зміни нотаріально посвідченого договору, шляхом посвідчення договору про внесення змін до аграрної розписки.
Треба пам'ятати, що в тому випадку, якщо вносяться зміни до обов'язкових реквізитів аграрної розписки, які відображаються в Реєстрі аграрних розписок при її реєстрації та в Державному реєстрі рухомого майна при накладенні заборони на заставлене майно, такі зміні обов'язково вносяться і до цих реєстрів в порядку передбаченому чинним законодавством.

9. Підтвердження виконання зобов`язання за аграрною розпискою
Згідно вимог статті 12 Закону, аграрні розписки діють до повного їх виконання. За згодою кредитора, дата виконання зобов'язань за аграрною розпискою може бути перенесена на наступний маркетинговий рік.
Виконання аграрних розписок щодо кожного виду сільськогосподарської продукції здійснюється в черговості їх видачі.
Товарні аграрні розписки виконуються шляхом здійснення поставки вказаної в аграрній розписці сільськогосподарської продукції від боржника за аграрною розпискою до кредитора за аграрною розпискою на погоджених ними умовах поставки.
Поставка сільськогосподарської продукції іншої якості, ніж визначено в аграрній розписці або в погоджених формулах перерахунку, є невиконанням аграрної розписки, якщо інше не погоджено сторонами аграрної розписки.
Фінансові аграрні розписки виконуються шляхом перерахування боржником за аграрною розпискою грошових коштів на вказаний кредитором за аграрною розпискою банківський рахунок.
Кредитор за аграрною розпискою зобов'язаний протягом трьох робочих днів з дня отримання виконання зобов'язання за аграрною розпискою зробити на аграрній розписці напис "Виконано", що скріплюється підписом та печаткою (за наявності) кредитора, і повернути таку аграрну розписку боржнику. Повернення здійснюється шляхом особистої передачі аграрної розписки від кредитора до боржника, а в разі неможливості - шляхом направлення цінним листом з описом вкладення на адресу боржника, вказану в аграрній розписці.
Після повернення боржнику за аграрною розпискою оригіналу аграрної розписки з відміткою про її виконання боржник за аграрною розпискою має право звернутися до особи, яка вчиняє нотаріальні дії, для внесення запису про виконання аграрної розписки до відповідних реєстрів. Таку дію має право здійснити будь-який нотаріус, який має доступ до Реєстру аграрних розписок.
Запис про припинення аграрної розписки вноситься до Реєстру одночасно з проставленням на такій розписці відповідної відмітки із зазначенням дати внесення запису до Реєстру та його порядкового номеру. Така відмітка засвідчується підписом та скріплюється печаткою нотаріуса, що є реєстратором. Після проставлення реєстратором відповідної відмітки на аграрній розписці вона повертається особі, що звернулася до нього для внесення до Реєстру відповідного запису (пункт 33 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення Реєстру Аграрних розписок» від 17.07.2013 року за № 665).
Законодавство України не встановлює вимог до форми такої відмітки. Отже, відповідно до листа Міністерства юстиції України від 10.04.2015 за №13-32/143 (лист-роз'яснення щодо особливостей посвідчення нотаріусами аграрних розписок), не буде порушенням закону вчинення на аграрній розписці відмітки за формою:
«Аграрна розписка припинена.
Запис до Реєстру аграрних розписок про припинення аграрної розписки від « » р. № ».
Аграрна розписка з відміткою про її виконання до повторного обігу не допускається. Інформація про видані аграрні розписки та їх виконання зберігається в Реєстрі аграрних розписок не менше 10 років.
Виконання зобов`язань за аграрною розпискою є підставою для зняття заборони, накладеної на заставлене майно в Державному реєстрі рухомого майна.
10. Виконавчий напис на аграрній розписці
Наявність аграрної розписки без відмітки про її виконання є достатнім підтвердженням безспірності вимог кредитора за аграрною розпискою (стаття 13 Закону).
У разі невиконання боржником за аграрною розпискою зобов'язань у вказаний у ній строк кредитор за аграрною розпискою має право звернутися до нотаріуса за вчиненням виконавчого напису.
Нотаріус при вчиненні виконавчого напису на аграрній розписці у своїй діяльності керується Законом1 та постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів» від 29.06.1999 № 1172 (зі змінами).
Крім того, запис до Реєстру аграрних розписок про вчинення виконавчого напису на аграрній розписці вноситься нотаріусом одночасно з його вчиненням.

11.Ведення Реєстру аграрних розписок.
Порядок реєстрації аграрних розписок, внесення змін до аграрної розписки, а також надання інформації з Реєстру аграрних розписок регулюються Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення Реєстру Аграрних розписок» від 17.07.2013 року за № 665.
Довідки та витяги з Реєстру оформляються на аркушах паперу білого кольору формату А4 (210 х 297 міліметрів), засвідчуються підписом і скріплюються печаткою нотаріуса, що є реєстратором.

 

 

Приватний нотаріус Миколаївського міського

нотаріального округу Біцюк Т.Є.

Всі матеріали на цьому сайті є об’єктами права інтелектуальної власності, яке захищається відповідно до законодавства.  Публікація і розповсюдження змісту матеріалів розміщених на сайті (в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося) дозволено тільки при наявності гіперпосилання - для електронних видань, а також при наявності назви «Головне територіальне управління юстиції у Миколаївській області» - в паперових виданнях.

Угору