ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВИКОНАННЯ СПАДКОВОГО ДОГОВОРУ

Виходячи з положень ст. 1302 Цивільного кодексу України спадковий договір - це договір за яким одна сторона (набувач) зобов'язується виконати розпорядження другої сторони (відчужувача) і в разі смерті останнього набуває права власності на його майно.
Спадковий договір укладається у письмовій формі, підписується обома сторонами та підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню. Варто наголосити, що вищезазначений договір повинен особисто підписуватися сторонами. Тобто здійснення такої угоди не може відбуватися через представників за довіреністю чи за законом. Це пояснюється наступним: Спадковий договір - це угодо, що безпосередньо пов'язана з особою відчужувача. Безпосереднє волевиявлення набувача полягає у його особистому підписанні вказаної угоди, що виступає своєрідною гарантією забезпечення інтересів відчужувача і набувача. Предметом такого договору може виступати виключно відокремлене майно, що перебуває у власності відчужувача, яка підтверджується відповідними правовстановлюючими документами. У разі необхідності державної реєстрації такого майна, нотаріус у тексті договору зазначає про необхідність державної реєстрації у відповідному реєстраційному органі після смерті відчужувача.
Місцем посвідчення спадкового договору є місцезнаходження основної маси наслідуваного майна.
Супроводжує укладенню спадкового договору накладення заборони відчуження на майно, що підлягає майбутньому відчуження. Відмітка про накладення заборони проставляється на всіх примірниках угоди. Заборона знімається у разі смерті відчужувача.
У тій ситуації, коли набувач за договором помирає раніше ніж відчужував і не виконує покладені на нього за договором зобов'язання, спадковий договір вважається припиненим. Можливою є ситуація укладення договору зі спадкоємцями набувача, який помер. Однак у кожному разі спадкоємці набувача мають право вимагати від відчужувача відшкодування витрат на виконання спадкового договору в тій частині зобов'язань, які були виконані набувачем до смерті останнього.
У тій ситуації коли виконанню зобов'язань за договором перешкодила смерть набувача, яка сталася уже після смерті відчужувача, спадкоємці набувача можуть виконати зобов'язання за договором. У такому разі права набувача, передбачені договором переходять до його спадкоємців. Коли ж в аналогічній ситуації спадкоємці набувача відмовилися від виконання обов'язків за договором, договір вважається розірваним.
Відомості про припинення дії договору та зняття заборони відчуження майна, яке є предметом спадкового договору, нотаріус вносить до Єдиного реєстру заборон відчуження нерухомого майна.
Ще одною особливістю такого договору у порівнянні зі спадкуванням є те, набувач не має потреби в особливому акті прийняття майна після смерті відчужувача, оскільки необхідне для цього волевиявлення вчинено вже безпосередньо при укладенні договору.

 

 

 

Завідувач Вітовської державної

нотаріальної контори Шевченко К.М.

 

Угору