ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗАЯВИ ПРО ПРИЙНЯТТЯ СПАДЩИНИ ТА СТРОКИ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ СПАДЩИНИ

Спадкоємець за заповітом чи за законом має право прийняти спадщину або не прийняти її. За загальним правилом, для прийняття спадщини спадкоємець за місцем відкриття спадщини подає заяву про прийняття спадщини або про відмову від неї до державної нотаріальної контори і до приватних нотаріусів, які також вчиняють нотаріальні дії щодо оформлення спадкових прав після смерті громадян. Спадкоємець, який постійно проживав разом із померлим на час відкриття спадщини, вважається таким, що прийняв спадщину, якщо він не заявив про відмову від неї.
Заяву про прийняття спадщини або про її відмову, спадкоємець має подати особисто, або надіслати її поштою. Особа, яка подала заяву про прийняття спадщини, може відкликати її протягом строку, встановленого для прийняття спадщини.
Що стосується форми заяви, то вона має бути письмово оформлена, а справжність підпису спадкоємця посвідчується нотаріусом або посадовою особою селищної або сільської ради, консульською установою України. У разі вчинення заяви про прийняття спадщини за межами України, підпис спад¬коємця посвідчується посадовою особою або органом, уповноваженим вчиняти такі дії за за¬конодавством відповідної держави.
Спадкоємець може надіслати до державної нотаріальної контори або до приватного нотаріуса заяву про прийняття спадщини, яка не посвідчена в установленому порядку, тобто складена ним у простій письмовій формі. Така заява приймаєть¬ся нотаріусом, на її підставі заводиться спадкова справа, але спадкоємцю пропонується надіслати заяву, оформлену належним чином, або прибути особисто до нотаріальної контори за місцем відкриття спадщини. Якщо на пропозицію нотаріуса спадкоємець подав заяву про прийняття спад¬щини із належним чином засвідченим підписом, він вважається таким, що прийняв спадщину і йому має бути видане свідоцтво про право на спадщину. Якщо ж пропозицію нотаріуса про необхідність посвідчити підпис на заяві або прибути до нотаріальної контори особисто спад¬коємець проігнорував, у видачі свідоцтва про право на спадщину йому буде відмовлено.
Цивільним кодексом, а саме ст.1270, встановлено строк для прийняття спадщини, який складає шість місяців і починається з часу відкриття спадщини, тобто з дня смерті особи або з дня оголошення її померлою.
Тепер слід докладно зупинитися на підставах і процедурі надання додаткового строку для при-йняття спадщини. Цивільне законодавство передбачає два спо¬соби оформлення спадкових прав після спливу строку для прийняття спадщини.
Перший - за згодою всіх спадкоємців, що при¬йняли спадщину. Згода оформлюється заявою до державної нотаріальної контори або до приватного нотаріуса, підписи спад¬коємців повинні бути посвідчені нотаріально. За наявності згоди усіх спадкоємців причини пропущення строку для прийняття спадщини юридичного значення не мають.
Другим способом є звернення спадкоємця до суду із завою про надання додаткового строку для прийняття спадщини. За позовом спадкоємця, який про¬пустив строк для прийняття спадщини, суд може визначити йому додатковий строк, достатній для прийняття спадщини. У разі задоволення позовних вимог, в резолю¬тивній частині судового рішення вказується на визначення позивачу додаткового строку для прийняття спадщини.

Практичні питання по спадщині

Спадкове майно - житловий будинок, земельна ділянка та автомобіль. Спадкоємець наполягає на видачі йому свідоцтва про право на спадщину тільки на житло¬вий будинок. Чи має право нотаріус видати таке свідоцтво за умови, що шестимісяч¬ний строк з часу відкриття спадщини вже сплинув?

Так, нотаріус має право видати таке свідоцтво. Справа в тому, що до складу спадщини, згідно зі ст. 1218 Цивільного кодексу України входить все майно спадкодавця, що належало йому на момент відкриття спадщини. Отже, спадкова маса може складатися з будь-яких об'єктів, як рухомих, так і нерухомих. До складу спадщини можуть входити і майнові права спадкодавця, а також його обов'язки, що не носять особистого характеру. Часто спадкоєм¬цю буває навіть і невідомо про наявність деяко¬го майна спадкодавця на момент видачі свідо¬цтва про право на спадщину. Також є ймовірним і той факт, що у спадкоємця просто відсутні кошти на виготовлення документів, необхідних для оформлення спадщини на деякі види спад¬кового майна.
Законодавством України не заборонено оформ¬лювати спадщину в декілька етапів. Єдине, що зобов'язує закон спадкоємця, так це звернутися за свідоцтвом про право на спадщину до нотаріуса в разі, якщо до складу спадщини входить нерухоме майно (ст. 1297 ЦК України), не вста¬новлюючи при цьому строків для такого звер¬нення. До того ж відсутність свідоцтва про право на спадщину на руках у спадкоємця не позбавляє його права на спадщину (ч. З ст. 1296 ЦК України).
Можливість такої поведінки нотаріуса при видачі свідоцтва про право на спадщину також базується на положенні Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, згідно з яким «спадкоємцям, які одер¬жали свідоцтво про право на спадщину певної частини спадкового майна, у подальшому вида¬ються наступні свідоцтва про право на спадщи¬ну інших частин спадкового майна, яке не пере¬раховане в раніше виданому свідоцтві».
Таким чином, у цьому випадку нотаріусом видається свідоцтво про право на спадщину на житловий будинок. А після надання спадкоємцем всіх необхідних документів на земельну ділянку та автомобіль но¬таріусом може бути видано додаткове свідоцтво про право на спадщину щодо прав спадкоємця на ці земельну ділянку та автомобіль.

 

 

Приватний нотаріус Веселинівського районного

нотаріального округу

БОЛГАРЧУК О.Ф.

 

Всі матеріали на цьому сайті є об’єктами права інтелектуальної власності, яке захищається відповідно до законодавства.  Публікація і розповсюдження змісту матеріалів розміщених на сайті (в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося) дозволено тільки при наявності гіперпосилання - для електронних видань, а також при наявності назви «Головне територіальне управління юстиції у Миколаївській області» - в паперових виданнях.

Угору