Затверджено

Наказом Головного територіального управління

юстиції у Миколаївській області

392/04 від 15.09.2015

 

ПОЛОЖЕННЯ

про методично-консультативну раду нотаріату

при Головному територіальному управлінні юстиції у Миколаївській області

 

1.    Загальні положення

 

1.1. Методично-консультативна рада нотаріату при Головному територіальному управлінні юстиції у Миколаївській області (далі - Рада) є дорадчим консультативно-аналітично-методичним органом.

1.2. Рада утворюється з метою опрацювання проектів нормативно-правових актів з питань нотаріату, підготовки пропозицій щодо усунення колізій та прогалин у законодавстві, узагальнення і поширення єдиної нотаріальної практики, розгляду наукових рекомендацій, пропозицій щодо покращення організації діяльності органів нотаріату, вивчення та розповсюдження передового досвіду роботи нотаріусів України.

1.3. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України, а також цим Положенням.

1.4. Рада здійснює свою діяльність на громадських засадах.

1.5. Завданнями Ради є:

1.5.1.   підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства з питань нотаріату, усунення колізій та прогалин у законодавстві;

1.5.2. розгляд проектів нормативно-правових актів з питань нотаріату;

1.5.3. вивчення питань, що виникають у нотаріальній практиці та їх узагальнення;

1.5.4. розробка методичних рекомендацій щодо вчинення окремих видів нотаріальних дій та ведення нотаріального діловодства;

1.5.5. участь в організації та проведенні семінарів, „круглих столів”, конференцій з питань нотаріату;

1.5.6. взаємодія і співпраця з державними органами влади та
органами місцевого самоврядування з метою вирішення проблемних питань, які виникають у нотаріусів при вчиненні нотаріальних дій.

2. Склад Ради

2.1. Чисельність та склад Ради затверджується наказом начальника Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області.

2.2. Рада формується з представників відділу з питань нотаріату Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області, досвідчених державних та приватних нотаріусів.

2.3. До складу Ради входять голова Ради, заступник голови, секретар та члени Ради.

2.4. Очолює Раду голова Ради.

Голова Ради керує її роботою відповідно до цього Положення, забезпечує планування роботи Ради, визначає перелік питань, що підлягають розгляду на засіданнях Ради, підготовку та реалізацію її висновків та рекомендацій, дає доручення заступнику, секретареві та членам Ради, у разі необхідності, надає пропозиції щодо внесення змін до складу Ради, ініціює скликання засідання Ради.

2.5. У разі відсутності голови Ради, або за його дорученням обов'язки голови виконує його заступник.

2.6. Секретар Ради забезпечує організацію її роботи: проводить підготовку засідань, забезпечує членів Ради необхідними матеріалами, розробляє проект плану роботи Ради та контролює виконання плану роботи, виготовлює документи, прийняті на засіданні Ради.

 

3. Організація діяльності Ради

3.1. Основною формою діяльності Ради є засідання, які проводяться у міру необхідності, але не рідше, ніж один раз у квартал. Засідання Ради оформлюються протоколом.

3.2. У разі необхідності Радою можуть створюватись робочі групи.

3.3. Засідання Ради правомочне за умови присутності не менш 2/3 членів її складу.

3.4. Для участі в обговоренні питань на засіданні Ради можуть бути запрошені нотаріуси та інші фахівці, які не входять до складу Ради.

3.5. Висновки та рішення вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менше половини членів Ради, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Ради, а в разі його відсутності – заступника голови Ради.

3.6. З питань, що розглядаються на засіданнях Ради, у разі потреби готуються методичні рекомендації, висновки, інформаційні листи тощо. 

 

 

Начальник відділу з питань нотаріату                                       І. М. Кірієнко

 

 

Угору