МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.09.2011 № 3018/5

 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 вересня 2011 р.
за № 1106/19844

Про затвердження Положення про Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство

Відповідно до абзацу сьомого частини другої статті 2 та абзацу четвертого частини п'ятої статті 3-1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 14.07.99 № 1272 "Про державне підприємство "Інформаційний центр" Міністерства юстиції", з метою створення, формування і ведення Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, що додається.

2. Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу (Чижмарь К.І.), державному підприємству "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України (Добжанський В.Б.):

2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

2.2. Довести наказ до відома начальників Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, філій державного підприємства "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України та забезпечити його належне виконання.

3. Цей наказ набирає чинності після завершення виконання заходів, що забезпечать можливість здійснення Міністерством юстиції України повноважень державного органу з питань банкрутства, але не раніше дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Чижмарь К.І.

Міністр  О. Лавринович

 

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
15.09.2011 № 3018/5
(в редакції наказу
Міністерства юстиції України
18.01.2013 № 131/5)

 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 вересня 2011 р.
за № 1106/19844

ПОЛОЖЕННЯ
про Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство

I. Загальні положення

1.1. Це Положення установлює порядок формування, ведення й користування Єдиним реєстром підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, а також порядок надання відомостей з нього.

1.2. Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, - це автоматизована база даних, що містить інформацію про суб'єктів підприємницької діяльності, відносно яких триває або завершена процедура банкрутства (далі - боржники), про стан провадження у справі про банкрутство, про реєстр вимог кредиторів та інші дані, які отримані від арбітражних керуючих та господарських судів, а також відомості, які є результатом здійснення державним органом з питань банкрутства визначених законодавством повноважень (далі - Єдиний реєстр підприємств).

1.3. У складі Єдиного реєстру підприємств формується Єдиний реєстр арбітражних керуючих України, порядок формування, ведення й користування яким затверджується відповідно до чинного законодавства.

1.4. Держатель Єдиного реєстру підприємств - Міністерство юстиції України (далі - Держатель).

1.5. Держатель розробляє нормативно-правову базу для функціонування Єдиного реєстру підприємств, затверджує методичні рекомендації щодо ведення Єдиного реєстру підприємств, здійснює безпосередній контроль за його створенням та за дотриманням вимог цього Положення.

1.6. Адміністратор Єдиного реєстру підприємств - державне підприємство «Національні інформаційні системи» (далі - Адміністратор).

1.7. Адміністратор забезпечує технічне, технологічне створення та супроводження програмного забезпечення Єдиного реєстру підприємств, надання доступу до нього, захист і збереження інформації у Єдиному реєстрі підприємств, а також здійснює інформаційно-консультаційне забезпечення користування програмним забезпеченням Єдиного реєстру підприємств, забезпечує функціонування офіційного веб-сайту для отримання інформації з Єдиного реєстру підприємств.

1.8. Реєстраторами Єдиного реєстру підприємств (далі - Реєстратор) є арбітражні керуючі (розпорядники майна, керуючі санацією, ліквідатори) (далі - арбітражні керуючі), Держатель через Департамент з питань банкрутства та структурні підрозділи головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечують реалізацію повноважень у сфері банкрутства (далі - структурні підрозділи територіальних органів з питань банкрутства).

1.9. Відомості до Єдиного реєстру підприємств вносяться арбітражними керуючими шляхом подання через он-лайн систему електронної звітності арбітражних керуючих відомостей, передбачених Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» за формами та у порядку, визначеними Міністерством юстиції України.

Необхідні для ведення Єдиного реєстру підприємств відомості, визначені Переліком, наведеним у додатку до цього Положення, надходять до Єдиного реєстру підприємств шляхом здійснення електронного обміну інформацією з автоматизованої системи документообігу суду.

Департамент з питань банкрутства та структурні підрозділи територіальних органів з питань банкрутства здійснюють виправлення/доповнення відомостей, які підлягають внесенню до Єдиного реєстру підприємств арбітражними керуючими. У разі наявності документів (судових рішень та інших офіційних документів), у яких містяться відомості у справі про банкрутство, що відрізняються від внесених арбітражними керуючими, або у разі якщо ці відомості відсутні в Єдиному реєстрі підприємств, Департамент з питань банкрутства та структурні підрозділи територіальних органів з питань банкрутства на підставі відповідних документів забезпечують виправлення відомостей, внесених арбітражними керуючими, та/або доповнення новими відомостями.

1.10. Департамент з питань банкрутства та структурні підрозділи територіальних органів з питань банкрутства здійснюють контроль за наповненням Єдиного реєстру підприємств арбітражними керуючими, у тому числі щодо дотримання порядку, строків внесення відомостей та достовірності внесених арбітражними керуючими відомостей.

1.11. Ведення Єдиного реєстру підприємств здійснюється українською мовою. У випадку, коли найменування суб'єкта підприємницької діяльності містить слова іноземною мовою, до Єдиного реєстру підприємств таке найменування вноситься за допомогою літер української, російської або англійської абетки.

1.12. Право доступу до інформації щодо боржників, яка міститься в Єдиному реєстрі підприємств, у повному обсязі мають Держатель через Департамент з питань банкрутства та структурні підрозділи територіальних органів з питань банкрутства.

1.13. Арбітражні керуючі мають доступ до Єдиного реєстру підприємств щодо боржників, стосовно яких такі арбітражні керуючі виконують повноваження розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора на момент реалізації доступу до Єдиного реєстру підприємств. Щодо боржників, стосовно яких арбітражні керуючі не виконують повноваження розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора на момент реалізації доступу, але виконували такі повноваження до цього моменту, такі арбітражні керуючі мають доступ лише до тих відомостей, які були внесені ними як розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором.

II. Відомості Єдиного реєстру підприємств

2.1. Єдиний реєстр підприємств містить відомості про:

2.1.1. Боржника (найменування, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб); прізвище, ім'я та по батькові, номер та дата запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про проведення державної реєстрації (для фізичних осіб - підприємців); місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проведення державної реєстрації (для фізичних осіб - підприємців); основний вид діяльності відповідно до КВЕД; форма власності; частка держави у статутному капіталі).

2.1.2. Стан провадження у справі про банкрутство (у тому числі дата порушення провадження у справі про банкрутство та судова процедура, у якій перебуває боржник).

2.1.3. Фінансово-економічні показники діяльності боржника, у тому числі щодо погашення заборгованості із заробітної плати.

2.1.4. Реєстр вимог кредиторів, склад комітету кредиторів та стан розрахунку з ними.

2.1.5. Арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), які здійснюють повноваження розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів щодо боржника.

2.1.6. Іншу інформацію щодо провадження у справі про банкрутство боржника, отриману із судових (рішень), а також інших документів.

2.2. Відомості про арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) та щодо здійснення ними своїх повноважень вносяться безпосередньо до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України у порядку, встановленому чинним законодавством.

{Пункт 2.3 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 441/5 від 27.03.2015}

III. Надання відомостей з Єдиного реєстру підприємств

3.1. Відомості з Єдиного реєстру підприємств надаються у вигляді скорочених та повних інформаційних довідок.

3.2. Інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств (далі - довідка) - це документ, який надається безоплатно в електронній формі за он-лайн запитом юридичної або фізичної особи про видачу довідки з Єдиного реєстру підприємств (далі - запит) стосовно суб'єкта підприємницької діяльності, щодо якого запитується інформація.

Обов'язковим атрибутом довідки є QR-код, який містить інформацію про документ.

3.3. Скорочена інформаційна довідка містить такі відомості:

унікальний номер довідки;

дату та час формування довідки;

відомості про заявника, який звернувся за наданням довідки;

відомості, за якими здійснювався пошук інформації у Єдиному реєстрі підприємств;

відомості про боржника, а саме:

найменування, код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб); прізвище, ім'я та по батькові, номер та дата запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про проведення державної реєстрації (для фізичних осіб - підприємців); місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проведення державної реєстрації (для фізичних осіб - підприємців); основний вид діяльності відповідно до КВЕД; форма власності, відомості про дату порушення провадження у справі про банкрутство та судову процедуру, в якій перебуває боржник, стан провадження у справі про банкрутство, а також дату винесення ухвали суду про припинення провадження; або інформація про відсутність у Єдиному реєстрі підприємств відомостей про суб'єкта підприємницької діяльності, щодо якого запитується інформація;

примітку про автоматичне формування довідки.

3.4. Повна інформаційна довідка містить такі відомості:

унікальний номер довідки;

дату та час формування довідки;

відомості про заявника, який звернувся за наданням довідки;

відомості, за якими здійснювався пошук інформації у Єдиному реєстрі підприємств;

відомості про боржника, а саме:

найменування, код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб); прізвище, ім'я та по батькові, номер та дата запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про проведення державної реєстрації (для фізичних осіб - підприємців); місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проведення державної реєстрації (для фізичних осіб - підприємців); основний вид діяльності відповідно до КВЕД; форма власності, відомості про дату порушення провадження у справі про банкрутство;

відомості про стан провадження у справі про банкрутство та судову процедуру, в якій перебуває боржник;

відомості про реєстр вимог кредиторів та склад комітету кредиторів;

загальні дані щодо вартості активів, кредиторської і дебіторської заборгованостей;

прізвище, ім'я та по батькові арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

дату винесення ухвали суду про припинення провадження;

відмітку про відсутність у Єдиному реєстрі підприємств відомостей про суб'єкта підприємницької діяльності, щодо якого запитується інформація;

примітку про автоматичне формування довідки.

У разі наявності у Єдиному реєстрі підприємств відомостей про перебування у процедурі ліквідації повна довідка містить також відомості про фінансове становище банкрута.

3.5. Для отримання довідки через офіційний веб-сайт подається електронний запит на отримання скороченої чи повної інформаційної довідки.

Довідка з Єдиного реєстру підприємств надається за такими параметрами запиту:

код боржника за ЄДРПОУ (для юридичних осіб);

дата і номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про проведення державної реєстрації (для фізичних осіб - підприємців).

Довідка надається у день подання електронного запиту через офіційний веб-сайт, за винятком випадків наявності технічних підстав, що унеможливлюють роботу веб-сайту.

Довідка надається безоплатно.

На офіційному веб-сайті фізичні та юридичні особи за QR-кодом довідки або за її номером та датою надання можуть отримати відомості щодо її формування та надання.

 

Директор Департаменту
нотаріату, банкрутства
та функціонування
центрального
засвідчувального органу
К.І. Чижмарь

 


{Додаток 1 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 441/5 від 27.03.2015}

{Додаток 2 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 441/5 від 27.03.2015}

{Додаток 3 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 441/5 від 27.03.2015}

 


Додаток
до Положення
про Єдиний реєстр підприємств,
щодо яких порушено провадження
у справі про банкрутство
(пункт 1.9 розділу І)

ПЕРЕЛІК
відомостей, необхідних для ведення Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, які надходять шляхом здійснення електронного обміну інформацією з автоматизованої системи документообігу в судах загальної юрисдикції

1. Інформація щодо справи:

1.1. Номер справи.

1.2. Дата порушення справи.

1.3. Дата закінчення розгляду справи в суді.

1.4. Відомості про припинення/поновлення провадження.

1.5. Дати винесення ухвал/постанов у справі.

2. Інформація щодо суду, який веде справу про банкрутство:

2.1. Код суду (за ЄДРСР) (2013).

2.2. Адреса суду.

2.3. Найменування суду.

2.4. Прізвище, ім'я, по батькові судді, який веде справу.

3. Інформація щодо боржника:

3.1. Ознака особи.

3.2. Повна назва боржника.

3.3. Код за ЄДРПОУ/ІПН.

3.4. Форма власності боржника.

3.5. КВЕД (2005/2010).

3.6. Частка державної власності в статутному капіталі.

3.7. Судова процедура, в якій перебуває боржник.

3.8. Відомості про стан провадження.

4. Інформація щодо арбітражного керуючого, якого призначено у справі:

4.1. Вид повноважень арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

4.2. Номер свідоцтва арбітражного керуючого.

4.3. Дата призначення арбітражного керуючого у справі.

4.4. Відомості про перерозподіл арбітражного керуючого у справі.

 

Угору