МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.04.2015  № 605/5

 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
27 квітня 2015 р. 
за № 471/26916

Про затвердження Змін до Порядку контролю за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

Відповідно до частини третьої статті 106 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», пунктів 310 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку контролю за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 27 червня 2013 року № 1284/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 липня 2013 року за № 1113/23645 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту з питань банкрутства (Трегуб Г.І.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Янчука А.В.

Міністр

П. Петренко


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
юстиції України 
27.04.2015  № 605/5

 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
27 квітня 2015 р. 
за № 471/26916

ЗМІНИ 
до Порядку контролю за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

1. Пункт 1.3 розділу І викласти в такій редакції:

«1.3. Контроль за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) (далі – арбітражний керуючий) здійснюють Мін’юст як державний орган з питань банкрутства та за його дорученням головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі як територіальні органи з питань банкрутства.

Мін’юст та його територіальні органи з питань банкрутства є органами контролю.».

2. У розділі ІІ:

1) у пункті 2.6:

в абзаці дев’ятому слова «органом контролю» замінити словами «територіальним органом з питань банкрутства»;

у підпункті 2.6.1 слова «Мін’юстом або територіальними органами з питань банкрутства» замінити словами «органом контролю», слово «доручення» замінити словом «згоди»;

підпункт 2.6.2 після слів «територіальний орган» доповнити словами «з питань банкрутства»;

у підпункті 2.6.3 слова «надає доручення на проведення позапланової перевірки територіальному органу з питань банкрутства» замінити словами «зобов’язує територіальний орган з питань банкрутства провести позапланову перевірку»;

у підпункті 2.6.4 слова «орган контролю» замінити словами «територіальний орган з питань банкрутства»;

2) у пункті 2.8:

в абзаці першому слова «видає наказ про проведення перевірки» замінити словами та цифрою «надає доручення на проведення перевірки (додаток 1)»;

абзац дев’ятий виключити;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Доручення на проведення перевірки підписується керівником структурного підрозділу Мін’юсту, відповідального за забезпечення реалізації повноважень державного органу з питань банкрутства (далі – структурний підрозділ Мін’юсту), або керівником територіального органу з питань банкрутства.»;

3) у другому реченні пункту 2.9 слова «державного органу з питань банкрутства та його територіальних органів» замінити словами «органу контролю»;

4) у пункті 2.10:

у підпункті 2.10.1 слово «наказі» замінити словом «дорученні»;

у підпункті 2.10.5 слово «наказі» замінити словом «дорученні»;

5) у пункті 2.13 слово «наказу» замінити словами «доручення на проведення перевірки», цифри «1», «2» замінити цифрами «2», «3» відповідно, слова «органу контролю, відповідального за виконання функції» замінити словами «Мін’юсту або структурного підрозділу територіального органу з питань банкрутства, відповідального за забезпечення реалізації повноважень»;

6) у пункті 2.14 цифру «3» замінити цифрою «4»;

7) підпункт 2.15.1 пункту 2.15 викласти в такій редакції:

«2.15.1. У повідомленні про проведення позапланової перевірки визначаються питання, які будуть перевірені в межах предмета перевірки, перелік документів, які арбітражний керуючий зобов’язаний надати комісії для перевірки, строк, до якого арбітражний керуючий зобов’язаний надати комісії пояснення та копії визначених у повідомленні документів, та спосіб їх надання.»;

8) у пункті 2.16:

в абзаці першому слова «про що орган контролю видає наказ, у якому зазначаються підстава та термін перенесення» замінити словами «за вмотивованим рішенням органу контролю»;

в абзаці другому слова «, оформленим відповідним наказом,» виключити;

9) у пункті 2.17:

слова «, оформленим відповідним наказом,» виключити;

доповнити пункт словами «або у випадку тимчасової непрацездатності арбітражного керуючого».

3. У розділі ІV:

1) в абзаці першому пункту 4.1 слова «наказі про» замінити словами «дорученні на»;

2) абзац перший пункту 4.3 після слова «повідомленні» доповнити словами «про проведення перевірки»;

3) у пункті 4.7:

цифру «4» замінити цифрою «5»;

у підпункті 4.7.4:

у першому реченні слова «державним органом з питань банкрутства» виключити;

у другому реченні слова «, який забезпечує організацію роботи Дисциплінарної комісії,» виключити.

4. У розділі VІ:

1) в абзаці першому пункту 6.3 слова «Якщо відсутнє зобов’язання органу контролю надіслати Довідку до Мін’юсту для проведення її аналізу, комісія» замінити словом «Комісія», цифру «6» замінити цифрою «7»;

2) у пункті 6.4:

в абзаці першому слова «орган контролю» замінити словами «територіальний орган з питань банкрутства»;

в абзаці другому слова «, відповідальним за забезпечення реалізації повноважень державного органу з питань банкрутства (далі – структурний підрозділ),» виключити;

3) абзац перший пункту 6.5 після слів «структурний підрозділ» в усіх відмінках доповнити словом «Мін’юсту», слова «органу контролю» замінити словами «територіальному органу з питань банкрутства»;

4) у пункті 6.6:

у другому реченні підпункту 6.6.2 слова «орган контролю» замінити словами «територіальний орган з питань банкрутства»;

в абзаці першому підпункту 6.6.3 слова «орган контролю» замінити словами «територіальний орган з питань банкрутства»;

5) в абзаці другому пункту 6.7 слова «орган контролю» замінити словами «територіальний орган з питань банкрутства»;

6) у пункті 6.13:

у першому реченні абзацу першого слова «державним органом з питань банкрутства» виключити;

в абзаці другому слова «, який забезпечує організацію роботи Дисциплінарної комісії (далі – структурний підрозділ),» виключити.

5. Пункт 7.2 розділу VІІ після слів «структурний підрозділ» в усіх відмінках доповнити словом «Мін’юсту».

6. Доповнити Порядок новим додатком 1, що додається.

У зв’язку з цим додатки 1 – 8 вважати відповідно додатками 2 – 9.

7. Додатки 2, 3, 5 – 9 до Порядку викласти в новій редакції, що додаються.

Директор Департаменту 
з питань банкрутства


Г.І. Трегуб


 

 

Додаток 1 
до Порядку контролю за діяльністю 
арбітражних керуючих (розпорядників 
майна, керуючих санацією, ліквідаторів) 
(пункт 2.8 розділу II)

ДОРУЧЕННЯ 
на проведення перевірки діяльності арбітражного керуючого

 

Додаток 2 
до Порядку контролю за діяльністю 
арбітражних керуючих (розпорядників 
майна, керуючих санацією, ліквідаторів) 
(пункт 2.13 розділу II)

ПОСВІДЧЕННЯ 
на проведення перевірки діяльності арбітражного керуючого

 

Додаток 3 
до Порядку контролю за діяльністю 
арбітражних керуючих (розпорядників 
майна, керуючих санацією, ліквідаторів) 
(пункт 2.13 розділу II)

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення перевірки діяльності арбітражного керуючого

 

Додаток 5 
до Порядку контролю за діяльністю 
арбітражних керуючих (розпорядників 
майна, керуючих санацією, ліквідаторів) 
(пункт 4.7 розділу IV)

АКТ 
про відмову арбітражного керуючого в проведенні перевірки

 

Додаток 6 
до Порядку контролю за діяльністю 
арбітражних керуючих (розпорядників 
майна, керуючих санацією, ліквідаторів) 
(пункт 5.1 розділу V)

ДОВІДКА 
про результати перевірки діяльності арбітражного керуючого

 

Додаток 7 
до Порядку контролю за діяльністю 
арбітражних керуючих (розпорядників 
майна, керуючих санацією, ліквідаторів) 
(пункт 6.2 розділу VI)

АКТ 
перевірки діяльності арбітражного керуючого

 

Додаток 8 
до Порядку контролю за діяльністю 
арбітражних керуючих (розпорядників 
майна, керуючих санацією, ліквідаторів) 
(пункт 6.7 розділу VI)

ПРИПИС 
про недопущення повторних порушень

 

Додаток 9 
до Порядку контролю за діяльністю 
арбітражних керуючих (розпорядників 
майна, керуючих санацією, ліквідаторів) 
(пункт 6.7 розділу VI)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
про усунення порушень

Всі матеріали на цьому сайті є об’єктами права інтелектуальної власності, яке захищається відповідно до законодавства.  Публікація і розповсюдження змісту матеріалів розміщених на сайті (в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося) дозволено тільки при наявності гіперпосилання - для електронних видань, а також при наявності назви «Головне територіальне управління юстиції у Миколаївській області» - в паперових виданнях.

Угору