ПОЛОЖЕННЯ
про відділ
державної реєстрації друкованих засобів масової  інформації та громадських  формувань Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області

1.                Загальні положення

 

1.1.     Відділ  державної реєстрації друкованих засобів масової  інформації та громадських  формувань (далі – відділ) є структурним підрозділом Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області, що реалізує повноваження Міністерства юстиції України (далі – Мін’юст) у сфері державної реєстрації друкованих засобів масової  інформації та громадських  формувань

1.2. Відділ безпосередньо підпорядковується заступнику начальника головного територіального  управління   юстиції з питань державної реєстрації – начальнику Управління державної реєстрації (далі - начальник Управління державної реєстрації).

1.3.     Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та Законами України, указами  Президента України, постановами Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України,  нормативно - правовими актами Мін’юсту, наказами Головного територіального управління юстиції та іншими нормативно - правовими актами, цим Положенням.

 

2.    Завдання і функції відділу

 

2.1.     Основним завданням відділу є:

2.1.1.  забезпечення реалізації державної політики у сфері державної реєстрації друкованих засобів масової  інформації та громадських  формувань;

2.1.2.  внесення на розгляд заступнику начальника головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації - начальнику Управління державної реєстрації (далі - начальник Управління державної реєстрації) пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері державної реєстрації друкованих засобів масової  інформації та громадських  формувань.

2.2.     Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

2.2.1. узагальнює практику застосування законодавства, готує пропозиції щодо його вдосконалення та подає їх на розгляд начальнику Управління державної реєстрації з наступних питань:

- державної реєстрації друкованих засобів масової інформації;

- державної реєстрації громадських формувань;

2.2.2. організовує роботу, пов’язану із забезпеченням діяльності у сфері державної реєстрації друкованих засобів масової  інформації та громадських  формувань, та здійснює заходи щодо підвищення ефективності цієї роботи;

2.2.3. здійснює відповідно до закону державну реєстрацію обласних, регіональних і республіканських професійних спілок, їх організацій та об’єднань, структурних утворень політичних партій, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, обласних, республіканських Автономної Республіки Крим, Київської та Севастопольської міських організацій роботодавців та їх об’єднань, постійно діючих третейських судів, а також інших громадських формувань визначених нормативно-правовими актами.

2.2.4. здійснює відповідно до закону державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження;

2.2.5. забезпечує спеціальну перевірку відомостей щодо наявності корпоративних прав у осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

2.2.6. веде облік надходження обов’язкових безоплатних примірників видань;

2.2.7. у випадках, передбачених законом, звертається до суду із заявою про припинення діяльності постійно діючого третейського суду;

2.2.8. забезпечує ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; Єдиного реєстру громадських формувань, Реєстру громадських об'єднань, Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності;

2.2.9. готує звітність щодо вищезазначених громадських формувань та друкованих засобів масової інформації, яку подає у встановлені строки до Мінюсту;

2.2.10.          за дорученням начальника Управління державної реєстрації представляє інтереси Управління державної реєстрації під час розгляду справ у судах будь-якої юрисдикції, готує матеріали до розгляду цих справ;

2.2.11. здійснює інші повноваження на основі та на виконання Конституції та законів України, актів  Президента України і Кабінету Міністрів України.

2.2.12. здійснює правороз’яснювальну роботу з напрямку роботи відділу.

2.2.13. бере участь у роботі постійних та тимчасових комісіях та робочих груп Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області.

2.2.14. приймає участь в підготовці та підвищенні кваліфікації державних реєстраторів.

2.2.15 забезпечує розгляд звернень, запитів на публічну інформацію з напрямку роботи Відділу.

2.2.16. приймає участь у здійсненні контролю за державними реєстраторами.

 

3.                Права відділу

 

3.1. Відділ має право:

3.1.1. залучати у встановленому порядку вчених, фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади (за погодженням з їх керівниками), підприємств, установ, організацій, представників інститутів громадянського суспільства до розгляду питань, що належать до компетенції відділу;

3.1.2. одержувати безкоштовно в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб з питань, що стосуються діяльності відділу;

3.1.3. брати участь у нарадах, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів для сприяння здійсненню покладених на нього завдань;

3.1.4. брати участь у розробленні пропозицій з питань організації роботи відділу;

3.1.5. у межах своєї компетенції брати участь у підготовці наказів та інших актів Головного територіального управління юстиції.

3.2. Відділ взаємодіє з територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на відповідній території з питань, віднесених до його компетенції.

 

4.                Організація роботи відділу

 

4.1. Відділ очолює начальник, який здійснює керівництво відділом.

4.2. Начальник відділу призначається на посаду та звільняється з посади начальником Головного територіального управління юстиції за поданням начальника Управління державної реєстрації.

4.3. На посаду начальника відділу призначається особа, яка є громадянином України, має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста за напрямом підготовки у галузі «Право» та стаж роботи за фахом на державній службі на посаді головного спеціаліста або в інших сферах управління не менше 3-х років.

4.4. Не може бути призначена на посаду начальника відділу особа, до якої існують обмеження, передбачені законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції».

4.5. Начальник відділу може мати заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади начальником Головного територіального управління юстиції, за поданням начальника Управління державної реєстрації, погодженим начальником відділу.

4.6. Відбір кандидатур на посади начальника відділу та заступника начальника відділу проводиться на конкурсній основі, крім випадків, у яких призначення на посади на підставі актів законодавства може здійснюватися без проведення конкурсу.

4.7. Начальник відділу:

4.7.1.   очолює відділ, здійснює керівництво його діяльністю, представляє відділ у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями та несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності відділу перед начальником Управління державної реєстрації;

4.7.2. організовує роботу відділу;

4.7.3. вносить на розгляд начальнику Управління державної реєстрації пропозиції щодо формування та реалізації державної політики у сфері державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань;

4.7.4.  забезпечує виконання відділом Конституції та законів України, актів та доручень Президента України, актів та доручень Кабінету Міністрів України, наказів Мін'юсту, доручень Міністра юстиції України, наказів Головного  територіального управління юстиції;

4.7.5.  звітує перед начальником Управління державної реєстрації щодо виконання покладених на відділ завдань та планів роботи у державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань;

4.7.6. розподіляє обов’язки між працівниками відділу;

4.7.7. здійснює контроль за організацією роботи відділу;

4.7.8.  здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

4.8.     У разі відсутності начальника відділу його заміщує заступник начальника відділу або працівник відділу, визначений наказом Головного територіального  управління юстиції.

 

5.                Відповідальність відділу

 

5.1.     Начальник відділу несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності відділу перед начальником Управління державної реєстрації, начальником Головного територіального управління юстиції.

5.2.     Начальник, його заступник та працівники відділу за порушення законодавства у сфері державної реєстрації несуть дисциплінарну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність, встановлену законом.

5.3.          У разі порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, бездіяльності, порушення норм етики та поведінки державного службовця, порушення вимог законодавства про охорону праці, обмежень, пов'язаних із прийняттям на державну службу та її проходженням, начальник відділу несе відповідальність відповідно до законодавства України.

5.4.     Дії або бездіяльність начальника, його заступника та працівників відділу, відповідно до законодавства, можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України та/або до суду.

5.5.     Втручання будь-яких органів, посадових і службових осіб, громадян та їх об’єднань у діяльність відділу, забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.

 

6.      Взаємовідносини (зв’язки) з іншими структурними підрозділами

6.1.     Відділ у своїй роботі взаємодіє зі структурними підрозділами Головного територіального управління юстиції на засадах ділового співробітництва, спрямованого на успішне вирішення завдань, які стоять перед відділом.

 

 

Всі матеріали на цьому сайті є об’єктами права інтелектуальної власності, яке захищається відповідно до законодавства.  Публікація і розповсюдження змісту матеріалів розміщених на сайті (в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося) дозволено тільки при наявності гіперпосилання - для електронних видань, а також при наявності назви «Головне територіальне управління юстиції у Миколаївській області» - в паперових виданнях.

Угору