МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

« _11_» травня 2012 р. м. Миколаїв № 313/09


Про організацію 
наставництва в органах юстиції 
Миколаївської області

 

На виконання Указу Президента України від 1 лютого 2012 року №45/2012 «Про Стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 роки» та з метою створення механізму професійної адаптації новопризначених працівників на робочому місці шляхом розвитку та удосконалення інституту наставництва в органах юстиції Миколаївської області,


НАКАЗУЮ:


1. Затвердити Положення про наставництво в органах юстиції Миколаївської області (додаток 1).
2. Затвердити зразок Свідоцтва про призначення наставника (додаток 2). 
3. Наказ Головного управління юстиції у Миколаївській області від 23.08.2011 року № 163/11- о вважати таким, що втратив чинність.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

Начальник управління С.Д. Шаталюк

 

 

 

 Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управління юстиції у Миколаївській області
від 11 травня 2012 року № 313/09


ПОЛОЖЕННЯ
Про наставництво в органах юстиції Миколаївської області

1. Загальні положення

1.1 Наставництво в органах юстиції Миколаївської області є складовою частиною професійної та психологічної підготовки особового складу органів юстиції, однією з форм підвищення професійної майстерності кадрів, здобуття достатніх професійних знань, умінь, практичного досвіду для виконання завдань, поставлених перед органами юстиції. Наставництво здійснюється у відповідності до цього положення до інших нормативно-правових актів.
1.2 Мета наставництва - забезпечення оптимальної адаптації новопризначеного працівника, як фахівця до умов проходження служби, цілеспрямоване формування та розвиток професійних та особистих якостей, необхідних для виконання основних завдань, підняття авторитету органів юстиції, запобігання проявам корупції.

2. Основні завдання наставництва

2.1 Допомога новопризначеним працівникам в прискоренні процесу професійного становлення, оволодінні знаннями і необхідними практичними навичками для самостійного виконання завдань в їх службовій діяльності.
2.2 Виховання у новопризначених працівників високої громадської свідомості, відданості народу України, вірності Присязі державного службовця, формування дисциплінованості, високої відповідальності та виконання службового обов'язку, необхідних психологічних та моральних якостей, поваги до традицій та історії органів юстиції України, Головного управління юстиції у Миколаївській області (далі - Головне управління юстиції), до обраної професії.
2.3 Адаптація новопризначених працівників до специфічних умов та особливостей роботи органів юстиції.

3. Організація наставництва

3.1 Наставництво встановлюється одночасно з призначенням на посаду в органах юстиції Миколаївської області над:
а) особами, які вперше прийняті на посади згідно з чинним законодавством України;
б) молодими фахівцями, які закінчили вищі навчальні заклади, з якими Міністерством юстиції України укладено угоди про співробітництво;
в) особами, які переведені на інші посади, якщо виконання ними функціональних обов'язків потребує більше ґрунтовних професійних знань, нових практичних навичок та вмінь.
3.2 Головним управлінням юстиції у Миколаївській області видається наказ про наставництво, де визначається наставник та закріплений за ним новопризначений працівник, період здійснення наставництва. 
3.3 Наставництво в органах юстиції Миколаївської області здійснюється протягом 6 місяців з дня призначення працівника, термін здійснення наставництва за потребою може бути продовжено або зменшено на підставі наказу Головного управління юстиції.
3.4 Наставництво здійснюється безпосередньо при виконанні службових обов'язків, завдань, поставлених перед новопризначеним працівником.
3.5 На період здійснення наставництва наставник складає індивідуальний план теоретичної та практичної підготовки (далі - індивідуальний план) новопризначеного працівника, в якому передбачається вивчення структури органів юстиції Миколаївської області, ознайомлення з історією органів юстиції Миколаївської області, вивченні законодавчих актів, що регулюють діяльність органів юстиції, опрацювання нормативно-правових документів, що регламентують діяльність органу, в якому відбувається процедура наставництва, засвоєння професійної термінології, опрацювання посадової інструкції, отримання практичних навичок і вмінь у роботі, оволодіння навичками роботи з відповідними програмними забезпеченнями та інше. Індивідуальний план протягом 10 робочих днів з моменту призначення новопризначеного працівника погоджується та затверджується:
3.5.1 У Головному управлінні юстиції - погоджується керівником структурного підрозділу, де відбувається процедура наставництва, та затверджується начальником Головного управління юстиції.
3.5.2 У районних, міських, міськрайонних управліннях юстиції Миколаївської області - погоджується керівником структурного підрозділу, де відбувається процедура наставництва, та затверджується начальником територіального управління юстиції.
3.6 Керівник структурного підрозділу, де відбувається процедура наставництва, несе відповідальність за організацію наставництва у підпорядкованому підрозділі, створення необхідних умов для успішної роботи наставника, а також здійснює контроль за виконанням новопризначеним працівником індивідуального плану.
3.7 При закінченні процедури наставництва наставник готує висновок - звіт про роботу новопризначеного працівника та не пізніше ніж за 10 робочих днів до закінчення терміну наставництва подає висновок-звіт до відділу кадрової роботи та державної служби Головного управління юстиції. До висновку-звіту додається відгук керівника структурного підрозділу, де проводилось наставництво, щодо ефективності роботи наставника. В разі здійснення процедури наставництва в територіальному управлінні юстиції відгук погоджується з начальником територіального управління юстиції.

4. Вимоги до наставників, порядок їх призначення
та припинення наставництва

4.1 Наставники добираються з числа підготовлених працівників, з доcвідом роботи, високими показниками в службовій діяльності, які користуються авторитетом серед колективу. Кандидатури наставників визначаються шляхом обговорення на нарадах структурних підрозділів Головного управління юстиції або територіальних управлінь юстиції. За результатами обговорень складається протокол.
4.2 За дорученням відділу кадрової роботи та державної служби Головного управління юстиції начальник територіального управління юстиції або начальник структурного підрозділу Головного управління юстиції не пізніше ніж за один робочий день до призначення працівника надає подання про необхідність встановлення наставництва та пропозиції щодо наставника.
4.3 Наставник здійснює свої повноваження на підставі Свідоцтва про призначення наставника, яке вручається в урочистій обстановці начальником Головного управління юстиції.
4.4 Кожен наставник може мати не більше трьох новопризначених працівників.
4.5 Наставник несе відповідальність за стан роботи з новопризначеним працівником, його теоретичну підготовку та якість виконуваних ним практичних завдань. Припинення наставництва з негативних мотивів або з інших причин здійснюється наказом начальника Головного управління юстиції.
4.6 У разі припинення наставництва з негативних мотивів або при негативній оцінці його діяльності за поданням безпосереднього керівника наставник може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності.
4.7 В атестаціях та матеріалах щорічної оцінки працівника, який є наставником, в обов'язковому порядку висвітлюється його робота з новопризначеним працівником.
4.8 При отриманні позитивних результатів роботи наставника, наставник може заохочуватися начальником Головного управління юстиції за поданням начальника структурного підрозділу Головного управління юстиції або начальника територіального управління юстиції, де здійснювалася процедура наставництва.
4.9 Матеріали щодо здійснення наставництва зберігаються в окремій номенклатурній справі.

5. Обов'язки наставника

Наставник зобов'язаний:
5.1 Знати вимоги чинного законодавства України, основні нормативні документи, які регламентують роботу й проходження державної служби в органах юстиції Миколаївської області, і керуватися ними у своїй діяльності.
5.2. Бути прикладом з дотримання норм Загальних правил поведінки державного службовця, неухильно дотримуватись Присяги державного службовця, Правил внутрішнього трудового розпорядку, сприяти дотриманню їх працівником, стосовно якого здійснюється наставництво.
5.3 Всебічно вивчати ділові та особисті якості новопризначеного працівника, його відношення до державної служби, колективу, громадян.
5.4 Складати індивідуальний план роботи з навчання та виховання новопризначеного працівника з врахуванням загальноосвітньої та спеціальної підготовки. Контролювати виконання ним індивідуального плану, виявляти та разом усувати допущені помилки. Принципово реагувати на порушення новопризначеним працівником дисципліни. 
5.5 Надавати допомогу новопризначеному працівнику в оволодінні обраною професією. У процесі вирішення службових завдань допомагати слідкувати за тим, щоб працівник постійно опановував теоретичні знання та набував практичних навичок, самостійно вивчав нормативні акти, твердо знав свої права та обов'язки, грамотно використовував довірену техніку та спеціальні засоби..
5.6 Допомагати працівнику долати труднощі та раціонально використовувати вільний час, надавати індивідуальну допомогу з метою адаптації до умов проходження державної служби в органах юстиції Миколаївської області.
5.7 Ознайомлювати працівника з історією та традиціями колективу, де він працює, залучати його до активної участі в громадському житті.
5.8 Після закінчення терміну наставництва скласти висновок-звіт про роботу працівника, надати пропозиції щодо можливості його самостійної роботи, а також подальшого планування його просування по службі.

6. Права наставника

Наставник має право:
6.1 Вимагати від новопризначеного працівника сумлінного ставлення до навчання та проходження державної служби.
6.2 Брати участь в обговоренні питань, що стосуються службової діяльності та поведінки працівника, наставником якого він призначений, захисту його прав та інтересів.
6.3 Вносити пропозиції щодо заохочення або застосування стягнень до працівника, наставником якого він призначений. 
6.4 За потреби вносити мотивовані пропозиції керівнику структурного підрозділу органу юстиції, в якому працівник проходить державну службу, про дострокове припинення наставництва або продовження його терміну.
6.5 У разі виявлення у новопризначеного працівника негативних якостей, дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця, вносити пропозиції керівництву щодо доцільності подальшого проходження державної служби в органах юстиції Миколаївської області.
6.6 Контролювати проходження професійного навчання працівника, наставником якого він призначений, аналізувати його результати.

7. Обов'язки новопризначеного працівника

Новопризначений працівник зобов'язаний:
7.1 Неухильно виконувати вимоги Присяги державного службовця, Загальних правил поведінки державного службовця. 
7.2 Бути чесним, дисциплінованими, зберігати державну та службову таємницю, дотримуватися вимог Законів України "Про державну службу", "Про засади запобігання і протидії корупції, Правил внутрішнього трудового розпорядку.
7.3 Наполегливо оволодівати теоретичними знаннями та практичними навичками відповідно до своїх службових обов'язків, у встановлений термін виконувати завдання, що передбачені індивідуальним планом.
7.4 Ретельно виконувати вимоги та поради наставника, опановувати передові форми і методи роботи, вміти самостійно, професійно грамотно, будувати свої стосунки з громадянами.
7.5 Постійно підвищувати свій професійний та культурний рівень, брати активну участь у громадському житті.
7.6 Звітувати про роботу перед колективом, в якому працює.

8. Права новопризначеного працівника

Новопризначений працівник з метою успішного проходження адаптаційного періоду має право:
8.1 Клопотати про закріплення за ним іншого наставника, якщо закріплений безвідповідально ставиться до його навчання, виховання та допускає порушення трудової та виконавської дисципліни.
8.2 Ознайомлюватись у межах своїх функціональних обов'язків з службовими документами та матеріалами, звертатися за консультацією до наставника та керівника структурного підрозділу,в якому здійснюється процедура наставництва.
8.3 Забезпечуватись матеріалами, технічними та іншими засобами, необхідними для виконання службових завдань.

9. Керівництво наставництвом

9.1 Координація здійснення наставництва та контроль за процедурою його проведення в органах юстиції Миколаївської області покладається на відділ кадрової роботи та державної служби Головного управління юстиції.
9.2 Відповідальність за організацію наставництва несе керівник структурного підрозділу Головного управління юстиції або територіального органу юстиції. Він зобов'язаний:
9.2.1 Сприяти створенню необхідних умов для успішного функціонування наставництва, для чого організовує навчання наставників передовим формам та методам індивідуально-виховної роботи, їх резервування, надання їм всебічної методичної та практичної допомоги.
9.2.2 Здійснювати контроль за проходженням процедури наставництва.
9.2.3 З метою оцінки професійного рівня новопризначеного працівника та допуску його до самостійного проходження державної служби надавати відгук про проходження наставництва. Надавати пропозиції начальнику Головного управління юстиції щодо заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності наставників.
9.2.4 Вивчати, узагальнювати і поширювати передовий досвід організації наставництва, вносити конкретні пропозиції начальнику територіального управління юстиції та (або) начальнику Головного управління юстиції про подальше поліпшення наставницької роботи, підвищення її ролі у вирішенні службових завдань. 
9.3 Начальники територіальних управлінь юстиції повинні не рідше одного разу на півріччя розглядати стан наставництва на оперативних нарадах, заслуховувати звіти наставників про проведену роботу, вживати заходи до їх поліпшення, вносить пропозиції щодо заохочення кращих наставників за підсумками року.
9.4. У випадку звільнення наставника до закінчення процедури наставництва, керівникам територіальних органів юстиції ініціювати питання щодо закріплення за новопризначеним працівником нового наставника.
(Зі змінами, внесеними наказом головного управління юстиції від 17.04.2013 року № 321/04).

 

Начальник відділу 
кадрової роботи та державної служби Т.А. Андрєєва

Всі матеріали на цьому сайті є об’єктами права інтелектуальної власності, яке захищається відповідно до законодавства.  Публікація і розповсюдження змісту матеріалів розміщених на сайті (в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося) дозволено тільки при наявності гіперпосилання - для електронних видань, а також при наявності назви «Головне територіальне управління юстиції у Миколаївській області» - в паперових виданнях.

Угору