До правових періодичних видань Міністерства юстиції України належать:

• офіційне видання «Офіційний вісник України»;

• наукове фахове видання «Бюлетень Міністерства юстиції України»;

• багатотомне офіційне видання «Систематичне зібрання чинного законодавства України»;

• офіційне періодичне видання «Кодекси України».

Указом Президента України від 22.01.1996 року №73 «Про видання збірників актів законодавства України» на Міністерство юстиції України покладено функції офіційного видавця збірників актів законодавства. Офіційне видання «Офіційний вісник України» На виконання вищезазначеного Указу Президента від 22.01.1996р. №73 та з відповідно до Указу Президента України від 13.12.1996р. №1207 «Про опублікування актів законодавства України в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України», Міністерство юстиції України видає бюлетень «Офіційний вісник України». Указом Президента України від 10.06.1997р. №503 «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності» «Офіційному віснику України» надано статус офіційного друкованого видання, у якому підлягають оприлюдненню державною мовою акти Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України.

В «Офіційному віснику України» публікуються поточні нормативно-правові акти, які надійшли до Мін'юсту та включені до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.

Це:

• закони України,

• постанови Верховної Ради України,

• укази і розпорядження Президента України,

• постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України,

• рішення і висновки Конституційного Суду України,

• зареєстровані в Мін'юсті нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Національного банку України,

• міжнародні договори України, що набрали чинності, • рішення Міністерства юстиції України про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,

• акти Міністерства економіки України, що вносять зміни до постанов Кабінету Міністрів України. Також в «Офіційному віснику України» публікуються: • оголошення про відкриття провадження в адміністративній справі щодо оскарження нормативно-правового акта,

• резолютивна частина постанови суду про визнання нормативно-правового акта незаконним або таким, що не відповідає правовому акту вищої юридичної сили, і про визнання його нечинним,

• рішення Європейського суду з прав людини, • регуляторні акти, що не підлягають державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Для більш оперативного доведення нормативно-правових актів до громадян та юридичних осіб та скорочення терміну оприлюднення актів з січня 2007 року «Офіційний вісник України» видається двічі на тиждень із скороченням терміну підготовки оригінал-макету та друку до 10 днів, що забезпечує офіційне оприлюднення нормативно-правових актів у п'ятнадцятиденний строк після їх прийняття у встановленому порядку і підписання. Двічі на рік видаються хронологічні покажчики до актів, опублікованих у «Офіційному віснику України», а також алфавітно-предметний покажчик. На виконання Указу Президента України від 27.06.1996р. №472 «Питання оновлення збірників актів законодавства України», «Офіційний вісник України» крім звичного варіанту також видається у теках з роз'ємними замками з підтримкою актів у контрольному стані. Тека (тверда обкладинка) розрахована на два чи три номери бюлетеню. Перший з цих номерів надсилається передплатникам у теці, а наступні - у конвертах. До кожного номеру бюлетеню додається комплект «Зміни», у якому знаходяться аркуші, які містять нову редакцію частини актів чи доповнення до актів, які були надруковані у попередніх номерах бюлетеню. Підтримання у контрольному стані проводиться шляхом заміни або вставки окремих аркушів з новими редакціями актів.

Передплатні індекси: 40433 - паперовий журнал; 01546 - у теках із роз'ємними замками з підтримкою текстів актів у контрольному стані; 48345 - електронний варіант;

Наукове фахове видання «Бюлетень Міністерства юстиції України».

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 28.12.1998р. №72/5, з ІІ півріччя 1999 року щоквартально, а відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 22.08.2002 р. №78/5, з січня 2003 року щомісячно здійснюється видання наукового фахового журналу Міністерства юстиції України - «Бюлетень Міністерства юстиції України». Із січня 2003 року постановою Президії Вищої атестаційної комісії України від 11.06.2003р. №1-05/6 «Бюлетень Міністерства юстиції України» включено до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. На сторінках журналу аналізуються проблеми розвитку законодавства України та питання, пов'язані з практикою його застосування. Значна увага приділяється висвітленню діяльності Міністерства юстиції України, його територіальних органів та установ, оприлюдненню нормативно-правових актів та інформуванню громадян України про нові нормативно-правові акти, які стосуються прав, свобод та законних інтересів громадян, поширенню через бюлетень знань про державу і право, роз'ясненню чинного законодавства та поданню коментарів з практики його застосування та ін. В журналі започатковано наступні рубрики: «Історія держави і права», «Конституційне право», «Теорія права», «Філософія права», «Права людини», «Цивільне право», «Цивільне процесуальне право», «Господарське право», «Приватне право», «Кримінальне право та кримінологія», Кримінально-процесуальне законодавство», «Адміністративне право і процес», «Трудове право», «Фінансове та банківське право», «Міжнародне право», «Європейське право», «Судова правова експертиза», «Державна виконавча служба», «Діяльність Міністерства юстиції України», «Правове життя», «Правова освіта», «Трибуна дисертанта», «Коментарі. Роз'яснення» тощо. У кожному номері журналу приводиться перелік нормативно-правових актів, виданих Міністерством юстиції України за відповідний період, та тексти наказів Мін'юсту.

Передплатний індекс - 22670.

 

Багатотомне офіційне видання «Систематичне зібрання чинного законодавства України».

«Систематичне зібрання чинного законодавства України» - багатотомне офіційне систематизоване за предметною ознакою видання в теках із роз'ємними замками з підтримкою текстів нормативно-правових актів у контрольному стані. «Систематичне зібрання чинного законодавства України» - єдине в державі офіційне видання такого формату. У Зібранні публікуються чинні акти Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, а також Національного банку України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади України, що зареєстровані в Міністерстві юстиції України. У виданні публікуються нормативно-правові акти, які видані з часу прийняття Верховною Радою Української РСР Декларації про державний суверенітет України (16 липня 1990 року). Головною особливістю цього видання є систематизація актів та окремих норм за предметною ознакою. «Систематичне зібрання чинного законодавства України» виходить щомісячно у спеціальних теках з роз'ємними замками. Забезпечується постійна підтримка текстів актів у контрольному стані. З кожним черговим томом виходить комплект змін до актів, опублікованих у попередніх томах. Також Зібрання доповнюється новими нормативними актами. Видано 71 том видання: Розділ І. «Основи конституційного ладу» ( з 1 по 12 том - 2003 рік). У розділі вміщено Конституцію України, рішення Конституційного Суду України, якими дається тлумачення окремих її статей. Подано документи, що регулюють спеціальний статус столиці України, встановлення та використання державної символіки, використання державної мови, порядок нагородження державними нагородами й встановлення державних свят, порядок набуття та припинення громадянства, визначають територіальний устрій України. Також розміщено акти щодо конституційних прав, свобод та обов'язків людини і громадянина, організації проведення виборів, референдумів, інших форм безпосереднього волевиявлення народу, акти, що визначають правовий статус Президента України, Верховної Ради України, органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, державних органів влади в Автономній Республіці Крим. Розділ ІІ. «Законодавство про органи та установи юстиції» (з 1 по 7 том - 2004 рік). Розділ присвячено діяльності органів та установ юстиції, зокрема, надано акти, що регулюють нормотворчу діяльність, здійснення європейської інтеграції, державну реєстрацію нормативно-правових актів, правову інформатизацію та ведення державних реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції України, систематизацію законодавства, порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності, правову роботу і правову освіту населення, легалізацію об'єднань громадян, реєстрацію політичних партій, статутів фонді соціального страхування, третейських судів, реєстрацію актів цивільного стану, діяльність нотаріату, здійснення представництва інтересів України в закордонних юрисдикційних органах, діяльність державної виконавчої служби тощо. Розділ ІІІ. «Законодавство про організацію діяльності судів. Третейські суди. Прокуратура. Адвокатура» ( з 8 по 12 том - 2004 рік). Зміст розділу складають нормативно-правові акти з питань, що стосуються організації судової влади, статусу суддів, матеріального та соціально-побутового забезпечення суддів, забезпечення діяльності судів, організації роботи державної судової адміністрації України та органів суддівського самоврядування, здійснення експертного забезпечення правосуддя, діяльності Вищої ради юстиції, третейських судів, прокуратури, адвокатури. Розділ ІV. «Цивільне, сімейне та цивільне процесуальне законодавство» (з 1 по 12 том - 2005 рік. З 1 по 3 том - 2006 рік). До розділу увійшли Цивільний кодекс України, Цивільний процесуальний кодекс України, Сімейний кодекс України та нормативно-правові акти, що регулюють відносини у сфері особистих немайнових прав фізичної особи. Розділ V. «Господарське та господарське процесуальне законодавство» ( з 4 по 12 том - 2006 рік, з 1-по 9 том - 2007 рік). До розділу включено Господарський кодекс України та Господарський процесуальний кодекс України, нормативно-правові акти, що регулюють сферу господарських відносин. Розділ VI. «Житлове законодавство. Житлово-комунальне господарство» ( з 10 по 12 том - 2007 рік, з 1 по 9 том - 2008 рік). Розділ VII. «Праця. Зайнятість населення. Державна служба» (з 10 по 12 том - 2008 рік, з 1 по 5 том - 2009 рік). Із серпня 2009 року видання «Систематичне зібрання чинного законодавства України» змінює форму подачі нормативного матеріалу. При цьому, кожний номер складатиметься з друкованої частини та електронного додатка - компакт-диска. Друкована частина міститиме інформацію про систематизацію актів законодавства за галузями законодавства - розгорнутий зміст чергового номера. Тексти актів подаватимуться в електронному додатку. Кожен черговий номер видання включатиме електронну нормативну базу в накопичувальному вигляді. Компакт-диск дозволяє здійснювати довідково-пошукові операції. Тексти актів постійно підтримуються у контрольному стані. Із серпня 2009 року планується випуск розділу VІІІ «Охорона праці» збірника «Систематичне зібрання чинного законодавства України».

Передплатний індекс - 01379.

Офіційне періодичне видання «Кодекси України».

Динамічний розвиток законодавства в державі, великий обсяг змін до чинних актів зумовили потребу в нових ефективних засобах обліку та систематизації нормативно-правових актів. З цією метою Міністерство юстиції України з січня 2004 року запровадило офіційне періодичне видання «Кодекси України». У виданні публікуються чинні кодекси України. Видання виходить щомісячно у спеціальних теках із роз'ємними замками. Забезпечується постійна підтримка текстів кодексів у контрольному стані. У разі внесення до кодексів змін виходить відповідний комплект змін до кодексів, опублікованих у попередніх томах. Зазначене видання буде корисним у роботі центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, судів, правоохоронних органів, працівників юридичних служб, органів та установ юстиції, підприємств, установ та організацій, учених-правознавців, усіх, хто цікавиться питаннями права. Передплатний індекс - 74252.

Всі матеріали на цьому сайті є об’єктами права інтелектуальної власності, яке захищається відповідно до законодавства.  Публікація і розповсюдження змісту матеріалів розміщених на сайті (в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося) дозволено тільки при наявності гіперпосилання - для електронних видань, а також при наявності назви «Головне територіальне управління юстиції у Миколаївській області» - в паперових виданнях.

Угору