МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
26 лютого 2010 р. м. Київ № 151/7

Про затвердження
Плану заходів Міністерства юстиції
з реалізації Порядку денного асоціації Україна – ЄС

З метою забезпечення ефективної реалізації заходів Порядку денного асоціації Україна – ЄС, який набрав чинності 24 листопада 2009 року,

НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити План заходів Міністерства юстиції з реалізації Порядку денного асоціації Україна – ЄС (далі – План заходів), що додається.
  2. Державному департаменту з питань адаптації законодавства (Зеркаль О.В.), Департаменту конституційного та адміністративного права (Федоренко В.Л), Департаменту законодавства про правосуддя, правоохоронну діяльність та антикорупційної політики (Рябошапка Р.Г.), Департаменту соціального, трудового та гуманітарного законодавства (Топорова О.В.), Центру правової реформи і законопроектних робіт (Суботенко В.П.), Управлінню із забезпечення взаємодії з Державним департаментом з питань виконання покарань (Кочерган П.В.), Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини (Кульчицький Н.С.), Департаменту міжнародного правового співробітництва (Андрієва Т.В.), Департаменту міжнародного приватного права і міжнародної правової допомоги (Шевченко К.Г.) забезпечити виконання Плану заходів.
  3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Заступника Міністра юстиції В.В. Лутковську.

МіністрМикола Оніщук
Затверджено
наказом Міністерства юстиції України
від __._____.2010 р. № _____

ПЛАН ЗАХОДІВ
МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПОРЯДКУ ДЕННОГО АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНА-ЄС

Назва пріоритету Заходи Відповідальний структурний підрозділ Міністерства юстиції Строк виконання
Посилення стабільності, незалежності та ефективності функціонування інституцій, які забезпечують впровадження демократії та верховенства права
1. Зміцнення функціонування місцевого та регіонального самоврядування, з урахуванням відповідних стандартів, що містяться в Європейській Хартії місцевого самоврядування Забезпечення імплементації Європейської хартії місцевого самоврядування Департамент конституційного та адміністративного права Постійно
2. Тісно співпрацювати у реформуванні та посиленні спроможності системи державного управління в Україні на основі оцінювання SIGMA, включаючи ефективну боротьбу з корупцією Супроводження у Верховній Раді України проекту Адміністративно-процедурного кодексу Департамент конституційного та адміністративного права 2010р.
Мониторинг розгляду Кабінетом Міністрів України проекту Закону України «Про міністерства та інші центральні органами виконавчої влади» Департамент конституційного та адміністративного права 2010р.
Супроводження проекту Закону України «Про адміністративні послуги» Департамент конституційного та адміністративного права 2010р.
Забезпечення незалежного судочинства та ефективності судів та прокуратури, а також правоохоронних органів
3. Продовження реформування судоустрою та судової системи для подальшого посилення незалежності, неупередженості та професіоналізму судоустрою і судів, зокрема шляхом збільшення навчальних програм для суддів, співробітників судів та прокуратури, а також персоналу цих установ і співробітників правоохоронних органів Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України «Про судоустрій та статус суддів» Департамент законодавства про правосуддя, правоохоронної діяльності та антикорупційної політики 2010р.
Продовження співробітництва у рамках Спільного проекту РЄ та ЄС «Прозорість та ефективність судової системи України» Департамент законодавства про правосуддя, правоохоронної діяльності та антикорупційної політики
Центр правової реформи та законопроектних робіт
Постійно
Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України «Про адвокатуру» Департамент законодавства про правосуддя, правоохоронної діяльності та антикорупційної політики 2010р.
Розробка проекту Закону України «Про прокуратуру» Департамент законодавства про правосуддя, правоохоронної діяльності та антикорупційної політики 2010р.
Розробка проекту Закону України “Про систему органів досудового розгляду і статус слідчих”    
Сприяти впровадженню процедури медіації: внесення проекту Закону України “Про медіацію” на розгляд Кабінету Міністрів України, сприяння внесенню його Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради України та супроводження проекту при його розгляді у Верховній Раді України Департамент законодавства про правосуддя, правоохоронної діяльності та антикорупційної політики 2010р.
Подання заявки для проведення в рамках інструменту TАІЕХ навчальної поїздки до однієї з держав - членів ЄС з метою вивчення досвіду в сфері організації та функціонування судової системи Департамент законодавства про правосуддя, правоохоронної діяльності та антикорупційної політики 2010р.
4. Ефективна імплементація та удосконалення цивільного, кримінального й адміністративного кодексів та їх відповідних процесуальних кодексів, відповідно до європейських стандартів. Забезпечення підготовки та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Кримінального процесуального кодексу України: сприяння внесенню проекту Кодексу Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради України та супроводження проекту при його розгляді у Верховній Раді України Департамент законодавства про правосуддя, правоохоронної діяльності та антикорупційної політики 2010р.
Забезпечення дотримання прав людини та основних свобод шляхом всебічної співпраці з питань захисту прав людини та основних свобод, що включатиме як індивідуальні випадки, так і питання, які стосуються інструментів міжнародного права та прав людини
5. Продовження виконання рішень Європейського Суду з прав людини та сприяння подальшому розвитку практики Суду, як основного джерела міжнародного права з прав людини, за підтримки ЄС Забезпечення виконання «Пілотного рішення» Європейського Суду з прав людини – Юрій Миколайович Іванов проти України (заява № 40132/02) від 15 жовтня 2009 року Секретаріат Урядового уповноваженого у справах Європейського Суду з прав людини 2010-2011рр.
Забезпечення ефективного виконання інших рішень Європейського суду з прав людини Секретаріат Урядового уповноваженого у справах Європейського Суду з прав людини Постійно
Проведення конференцій, семінарів та тренінгів Секретаріатом Урядового уповноваженого з прав людини щодо роз’яснення положень Конвенції Ради Європи про права людини та основоположні свободи Секретаріат Урядового уповноваженого у справах Європейського Суду з прав людини Постійно
6. Сприяння залученню громадян до процесу прийняття рішень, зокрема через діяльність громадських організацій, здебільшого шляхом співпраці над правовими рамками та досвідом, що спрощують роботу громадських організацій Супроводження розгляду у Верховній Раді України проектів законів України «Про громадські організації» та «Про участь громадськості у формуванні та реалізації державної політики та вирішення питань місцевого значення» Департамент конституційного та адміністративного права 2010р.
7. Подальша консолідація зусиль щодо вдосконалення законодавчої бази і поліпшення поводження у місцях утримання, зокрема стосовно попереднього та адміністративного утримання, з метою ефективного вирішення проблем свавільного утримання Супроводження у Верховній Раді України проектів законів України «Про пробацію» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації кримінального законодавства та організаційно-правових передумов впровадження пробації)»; Управління із забезпечення взаємодії з Державним департаментом України з питань виконання покарань 2010р.
Доопрацювання проекту Закону України «Про Національний комітет України з попередження катувань» та внесення в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України; Департамент міжнародного правового співробітництво 2010р.
Забезпечувати належну реалізацію рекомендацій Європейського Комітету проти тортур Департамент міжнародного правового співробітництва Постійно
Подання заявки для проведення семінару в рамках інструменту TАІЕХ «Реформа пенітенціарної системи України» Управління із забезпечення взаємодії з Державним департаментом України з питань виконання покарань 2010р.
8. Поліпшення умов тримання під вартою усіх ув’язнених, як у місцях досудового утримання, так і утримання після засудження, з метою усунення випадків неналежного поводження з ув’язненими та імплементація рекомендацій Комітету ООН проти тортур і Європейського Комітету з питань запобігання тортурам Розробка та супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою гуманізації попереднього ув’язнення» Управління із забезпечення взаємодії з Державним департаментом України з питань виконання покарань 2010-2011рр.
Боротьба з корупцією
9. Імплементація Національного Плану дій щодо боротьби з корупцією у співпраці з відповідними установами ЄС Продовжити реалізацію Плану заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні «На шляху до доброчесності» у 2010 році; Департамент законодавства про правосуддя, правоохоронної діяльності та антикорупційної політики 2010р.
Співробітництво з питань юстиції, свободи та безпеки
10. Підтримка розвитку української системи захисту персональних даних шляхом ратифікації Конвенції Ради Європи 1981 року про захист персональних даних та Додаткового протоколу до неї та її імплементації. Це має стати однією з передумов для укладення угод з Євроюстом та Європолом, включаючи обмін оперативною інформацією Завершити процес ратифікації Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового протоколу до Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних щодо органів нагляду та транскордонних потоків даних Державний департамент з питань адаптації законодавства 2010р.
Забезпечення супроводження розгляду у Верховній Раді України проекту Закону України „Про захист персональних даних” №2273 Державний департамент з питань адаптації законодавства 2010р.
Подання заявки для проведення семінару в рамках інструменту TАІЕХ «Підтримка розвитку української системи захисту персональних даних» Державний департамент з питань адаптації законодавства 2010р.
11. Розробка необхідних законодавчої та інституційної рамок у сфері управління міграцією з метою боротьби з нелегальною міграцією, контрабандою та торгівлею людьми за підтримки ЄС Супроводження розгляду Верховною Радою України проекту Закону України «Про Концепцію Державної міграційної політики України» Департамент конституційного та адміністративного права 2010р.
Розробити нову редакцію Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»
(Внесення на розгляд КМУ у двомісячний термін після затвердження Верховною Радою України Концепції державної міграційної політики).
Центр правової реформи та законопроектних робіт 2010-2011рр.
Подання заявки для проведення семінару в рамках інструменту TАІЕХ «Розробка необхідної законодавчої та інституційної бази у сфері управління міграцією» Департамент конституційного та адміністративного права 2010р.
12. Практична імплементація Конвенції ООН про статус біженців 1951 року і відповідного Протоколу про статус біженців 1967 року, включаючи право на притулок та повагу принципу не вислання, та Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності 2000 року, з метою боротьби та запобігання злочинній, організованій або іншій діяльності Внесення на розгляд Кабінету Міністрів України нової редакції Закону України «Про біженців та осіб, які потребують допоміжного або тимчасового захисту в Україні»
(Внесення на розгляд КМУ у двомісячний термін після затвердження Верховною Радою України Концепції державної міграційної політики).
Центр правової реформи та законопроектних робіт 2010р.
13. просувати подальше судове співробітництво між Україною та ЄС у цивільних справах на основі існуючих міжнародних інструментів, які можуть бути застосовані З метою розширення міжнародно-правового співробітництва у цивільних справах продовжити діалог з ЄС щодо укладення Угоди між Україною та ЄС про правову допомогу у цивільних справах Департамент міжнародного приватного права та міжнародного правової допомоги Постійно
Інші сфери співробітництва
Соціальне співробітництво
14. Підготовка до імплементації acquis ЄС у сферах гендерної рівності, анти-дискримінації, охорони здоров’я та безпеки праці, трудового законодавства та умов праці, зазначеного у відповідних додатках до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС Посилення практичних заходів у сфері гендерної рівності шляхом виявлення дискримінаційних положень, що можуть міститися у Кодексі законів про працю України, при проведенні його гендерно-правової експертизи Департамент соціального, трудового та гуманітарного законодавства 2010 р.

Конвенція про захист фізичних осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних (Страсбург, 28.01.1981) та Додаткового Протоколу до Конвенції про захист фізичних осіб стосовно автоматизованої обробки даних особистого характеру щодо уповноважених органів нагляду та транскордонних інформаційних потоків (Страсбург, 08.11.2001).

Всі матеріали на цьому сайті є об’єктами права інтелектуальної власності, яке захищається відповідно до законодавства.  Публікація і розповсюдження змісту матеріалів розміщених на сайті (в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося) дозволено тільки при наявності гіперпосилання - для електронних видань, а також при наявності назви «Головне територіальне управління юстиції у Миколаївській області» - в паперових виданнях.

Угору