ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРIАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Офіційний сайт
54020, м. Миколаїв, вул. 8 Березня, 107, тел./факс (0512) 47-41-28 E-mail: info@mk.minjust.gov.ua


ЗАТВЕРДЖЕНО

загальними зборами трудового колективу працівників Головного управління юстиції у Миколаївській області, його територіальних органів та установ (протокол № 6 від 10 квітня 2013р.)

 

 

ПРАВИЛА
внутрішнього трудового розпорядку для працівників
Головного управління юстиції у Миколаївській області,
його територіальних органів та установ


1. Загальні положення


1.1. Згідно зі статтею 43 Конституції України кожний громадянин має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

1.2. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників (далі - Правила) Головного управління юстиції у Миколаївській області, його територіальних органів та установ (далі - органів юстиції області) розроблені відповідно до ст.43 Конституції України, Кодексу законів про працю України, Закону України «Про державну службу» та інших нормативно-правових актів.

1.3. Правила регулюють трудові відносини між керівництвом головного управління та всіма працівниками (як державними службовцями, так і службовцями й робітниками), визначають внутрішній трудовий розпорядок працівників органів юстиції області, визначають режим їх роботи, засади регулювання трудових відносин, умови заохочення працівників за сумлінну працю, відповідальність за порушення трудової дисципліни.

1.4. Правила запроваджуються з метою сприяння виконанню основних завдань і функцій органів юстиції області задля забезпечення чіткої організації праці, належних безпечних умов праці, підвищення її продуктивності та ефективності, раціонального використання робочого часу, зміцнення трудової дисципліни.

1.5. Трудова дисципліна в органів юстиції області забезпечується створенням необхідних організаційних умов для нормальної високоефективної роботи, творчим та свідомим ставленням до праці, методами переконання та заохочення за сумлінну працю.

1.6. Правила затверджуються та змінюються зборами трудового колективу органів юстиції області відповідно до законодавства про працю та інших рекомендацій i є обов'язковими для виконання. Питання, пов'язані із застосуванням цих Правил, вирішуються між адміністрацією, у межах наданих їй прав, та трудовим колективом у відповідності до його повноважень.

1.7. Правила доводяться до відома працівників органів юстиції області під розписку та розміщуються в приміщенні управління юстиції на видному місці та на веб-сайті головного управління юстиції.


2. Порядок прийняття, переведення та звільнення працівників

2.1. Призначення на посади та звільнення з посад державних службовців в органів юстиції області здійснюється відповідно до Кодексу законів про працю України та Закону України «Про державну службу».

2.2. Відповідно до Закону України „Про державну службу" призначення на посади четвертої - сьомої категорій державних службовців, передбачених ст. 25 Закону України „Про державну службу", проводиться на конкурсній основі, крім випадків, коли інше встановлено законами України.

2.3. Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169, Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головного управління державної служби України від 08.07.2011 р. № 164 та Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в Головному управлінні юстиції у Миколаївській області, затвердженого наказом головного управління від 26.03.2012 р. № 188/09 (зі змінами).

2.3.1. Дані про вакансії посад державних службовців підлягають публікації та поширенню через друковані засоби масової інформації не пізніш як за 30 днів до проведення конкурсу.
В оголошенні про проведення конкурсу мають міститися такі відомості:
а) найменування державного органу із зазначенням його адреси та номерів телефонів;
б) назви вакантних посад із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається відділом кадрової роботи та державної служби головного управління юстиції;
в) основні вимоги до кандидатів, визначені державним органом згідно з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад державних службовців;
г) термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу).
В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про державну службу.

2.3.2. Кандидати, які бажають взяти участь у конкурсі на заміщення вакантної посади, подають до відділу кадрової роботи та державної служби управління юстиції:
- письмову заяву про участь у конкурсі;
- заповнену особову картку за формою № П-2ДС з відповідними додатками та автобіографію;
- фотокартку розміром 4х6 см;
- копії документів про освіту;
- декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік;
- інформацію про працюючих, у зазначеному органі осіб;
- копію першої та другої сторінок, одинадцятої паспорту громадянина України та копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків;
- копію трудової книжки,;
- копію війського квитка (для військовослужбовців або військово-зобов'язаних), послужний список (у разі його наявності).
Кандидати можуть подавати також додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації.

2.3.3. Кандидати ознайомлюються під розписку із встановленими законодавством, зокрема ст. 12 Закону України „Про державну службу", обмеженнями щодо прийняття на державну службу та обмеженнями, пов'язаними із проходженнями державної служби, визначеними ст. 16 Закону України „Про державну службу".

2.3.4. Державні службовці, які працюють в головному управлінні або його територіальних органах, і бажають взяти участь у конкурсі, подають лише заяву про участь у конкурсі.

2.3.5. Після успішного проходження конкурсу кандидат одночасно із заявою про призначення на посаду подає заяву про згоду на проведення спеціальної перевірки відомостей відносно нього, в тому числі поданих особисто, у відповідності до вимог ст. 11 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції». У разі ненадання особою такої згоди питання щодо призначення її на посаду не розглядається. Також в триденний термін з дня визначення особи переможцем подається медична довідка форми № 133-о.

2.3.6. Після проведення спеціальної перевірки та надання позитивного висновку (довідка), особа подає трудову книжку.

2.3.7. Державні службовці ознайомлюються із Загальними правилами поведінки державного службовця, затвердженими наказом Головдержслужби України від 04.08.2010 р. № 214. Листок-ознайомлення засвідчується їх власноручним підписом і зберігається в особовій справі.

2.3.8. Громадяни України, які вперше зараховані на державну службу, приймають Присягу відповідно до ст. 17 Закону України „Про державну службу".

2.3.9. Матеріали про призначення на посади начальника головного управління, заступників начальника управління, начальника реєстраційної служби, начальника управління державної виконавчої служби, які відносяться до номенклатури Міністерства юстиції України, направляються на ім'я Міністра юстиції України.

2.3.10. Прийняття на посади, які відносяться до номенклатури Головного управління юстиції у Миколаївській області здійснюється на підставі письмової заяви працівника (стаття 24 КЗпП України), у випадках, передбачених законодавством, й подання. Укладення трудового договору оформлюється наказом начальника головного управління юстиції про зарахування працівника на роботу, з яким він ознайомлюється під підпис.

2.3.11. При укладанні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін встановлено випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається, строком до шести місяців (статті 26-27 КЗпП України, ст.18 Закону України «Про державну службу»).
Результати випробування розглядаються комісією Головного управління юстиції у Миколаївській області щодо розгляду питань пов'язаних із працівниками, яким було встановлено випробувальний строк, яка діє на підставі наказу головного управління юстиції.

2.3.12. Забороняється вимагати від працівників під час працевлаштування документи, подання яких не передбачено законодавством.

2.3.13. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.1994 р. №423 „Про деякі питання застосування статей 4, 15 і 27 Закону України „Про державну службу" прийняття на посади державних службовців органів юстиції області може здійснюватись за рішенням керівника без конкурсного відбору, у випадках просування по службі державного службовця, який зарахований до кадрового резерву чи пройшов стажування.

2.3.14. За новопризначеним працівником закріплюється наставник відповідно до наказу Головного управління юстиції у Миколаївській області № 313/09 від 11.05.2012 р.

2.3.15. Ранги державним службовцям присвоюються відповідно до ст.ст. 25, 26 Закону України „Про державну службу" та Положення про ранги державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.06.1996 р. № 658.

2.4. Відповідно до Положення про порядок стажування у державних органах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.12.1994р. № 804, з метою набуття практичного досвіду, перевірки професійного рівня і ділових якостей працівників, які претендують на посаду державного службовця, в органів юстиції області може проводитися їх стажування терміном до двох місяців.
Відповідно до ст. 9 Закону України «Про державну виконавчу службу» особа, яка вперше призначається на посаду державного виконавця, обов'язково проходить стажування протягом не менш як двох місяців.

2.4.1 Особа (не державний службовець), яка після успішного проведення стажування, виявила бажання працювати в органів юстиції області, проходить конкурс. При цьому їй надається перевага над особами, які беруть участь у даному конкурсі, але не проходили стажування.

2.4.2 За рішенням начальника управління за результатами стажування державний службовець може бути переведений на вищу посаду без конкурсного відбору.
Результати стажування розглядаються на комісії Головного управління юстиції у Миколаївській області з перевірки результатів стажування в органах юстиції Миколаївської області, яка діє на підставі наказу головного управління юстиції.

2.5. Відповідно до Положення про формування кадрового резерву для державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2001 року № 199, з метою заміщення посад державних службовців, а також для просування їх по службі, створюється кадровий резерв для державної служби.

2.5.1. Якщо посада до кадрового резерву, на яку зараховано працівника, стає вакантною, він має переважне право на її заміщення при проведенні конкурсу. За рішенням керівника, просування по службі державного службовця, зарахованого до кадрового резерву, може здійснюватись поза конкурсом.

2.6. На державних службовців органів юстиції області ведуться особові справи відповідно до вимог Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.1998 р. № 731 (зі змінами).

2.7. Крім загальних підстав, передбачених КЗпП України (ст. ст. 36-41 КЗпП України), державна служба припиняється на підставах, встановлених ст. 30 Закону України „Про державну службу".

2.8.Інші працівники органів юстиції області (службовці та робітники) реалізують своє право на працю шляхом укладення трудового договору відповідно до вимог ст.ст. 21-25 КЗпП України.

2.8.1. Під час укладення трудового договору вони зобов'язані подати:
а) паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
б) трудову книжку, оформлену в установленому порядку;
в) диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку;
г) копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків;
д) заповнену картку форми № П-2 та автобіографію;
е) 2 фотокартки 3х4 см;
ж) інформацію про працюючих, у зазначеному органі осіб.

2.8.2. Забороняється вимагати від осіб, які влаштовуються на роботу, відомості та документи, подання яких не передбачено чинним законодавством.

2.8.3. Для працівників може бути встановлено випробувальний термін: для службовців - до трьох місяців, для робітників - один місяць.
Результати випробування розглядаються комісією щодо розгляду питань пов'язаних із працівниками, яким було встановлено випробувальний строк.

2.8.4. Прийом на роботу працівників оформляється шляхом видання наказу, який оголошується працівнику під розписку. Умова про випробування зазначається в наказі.

2.8.5. Припинення дії трудового договору може мати місце тільки з підстав, передбачених КЗпП України. Припинення трудового договору оформляється наказом управління.

2.8.6. На працівників органів юстиції області (службовців та інших працівників) заповнюються особові картки форми П-2, затвердженої наказом Держкомстату України від 05.12.2008р. № 489 та заводяться особові справи.
2.9. До початку роботи за укладеним трудовим договором керівництво, у відповідності із статтею 29 КЗпП України, зобов'язане письмово ознайомити працівника з посадовою інструкцією чи функціональними обов'язками, даними Правилами, колективним договором, умовами праці, своїми правами та обов'язками, а також пройти інструктаж з техніки безпеки та протипожежної охорони.

2.10. На всіх працівників, які працюють понад п'ять днів, ведуться трудові книжки. Працівникам, що стають до роботи вперше, трудова книжка оформляється не пізніше п'яти днів після прийняття на роботу.

2.10.1. Трудові книжки працівників, як документи суворої звітності, зберігаються у відділі кадрової роботи та державної служби головного управління.

2.11. Перед розірванням трудового договору працівник зобов'язаний повністю розрахуватися за одержані ним матеріальні цінності, повернути посвідчення, повернути або передати всі службові документи та літературу іншій особі, визначеній керівником та оформлюється обхідним листком.

2.12.Відділ кадрової роботи та державної служби у день звільнення видає працівнику належно оформлену трудову книжку (стаття 47 КЗпП України).

2.13. Працівник зобов'язаний розписатися про отримання трудової книжки в особовій картці та книзі обліку руху трудових книжок та вкладишів до них.

2.14. Відділ планування, фінансування бухгалтерського обліку та звітності головного управління зобов'язаний у день звільнення працівника провести відповідні розрахунки і виплати.


3 .Основні права та обов'язки працівників
Головного управління юстиції у Миколаївській області
та його територіальних органів та установ

3.1. Основні права та обов'язки працівників гарантовані Конституцією України та чинним законодавством України.

3.1.1. Працівники зобов'язані (статті 139, 159 КЗпП України):
- виконувати роботу обумовлену трудовим договором;
- дотримуватися установленого режиму роботи та Правил;
- працювати чесно і сумлінно, додержуючись трудової дисципліни, додержуватись вимог по охороні праці, техніки безпеки та протипожежної охорони;
- постійно вдосконалювати організацію своєї праці, підвищувати свій професійний рівень і ділову кваліфікацію;
- вживати заходи до термінового усунення причин і умов, які перешкоджають або ускладнюють належне виконання посадових обов'язків, інформувати про це керівництво головного управління юстиції;
- утримувати своє робоче місце у чистоті і порядку;
- ефективно використовувати обчислювальну, комп'ютерну та іншу оргтехніку, бережливо ставитись до майна, економити і раціонально витрачати матеріали, електроенергію та інші матеріальні ресурси;
- уважно ставитись до колег по роботі, сприяти створенню нормального психологічного мікроклімату у колективі.

Основні обов'язки державних службовців визначені ст. 10 Закону України „Про державну службу":
- державний службовець повинен діяти в межах своїх повноважень.
- у разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, державний службовець зобов'язаний невідкладно у письмовій формі доповісти про це службовій особі, яка дала доручення, а у разі наполягання на його виконанні - повідомити вищу за посадою особу;
- дотримуватися Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» щодо недопущення конфлікту інтересів, а також не допущення вчинення дій чи бездіяльності, що можуть спричинити виникнення конфлікту інтересів або створити враження його наявності, запобігання одержанню неправомірної вигоди або дарунка та інше.
- дотримання закону України «Про правила етичної поведінки».

3.2.1. Працівники мають право:
- вимагати від роботодавця своєчасного забезпечення його роботою згідно з професією та кваліфікацією, відповідно до укладеного трудового договору;
- на належні, безпечні та здорові умови праці;
- на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом;
- на своєчасне одержання винагороди за працю;
- оскаржувати дисциплінарне стягнення в порядку, встановленому чинним законодавством;
- звертатися до керівництва з пропозиціями щодо поліпшення організації праці та виробництва, щодо підвищення ефективності виробництва;
- бути членом первинної профспілкової організації з метою захисту своїх трудових та соціально-економічних інтересів.

3.3. Основні права державних службовців визначені статтею 11 Закону „Про державну службу".

3.3.1. Конкретні обов'язки та права державних службовців є індивідуальними та визначаються на основі типових професійно-кваліфікаційних характеристик та відображаються в посадових інструкціях державних службовців (службовців та робітників - функціональних обов'язках), які розробляються керівниками структурних підрозділів та затверджуються начальником головного або територіального управління юстиції.

4. Основні обов'язки та права керівництва
Головного управління юстиції у Миколаївській області,
його територіальних органів та установ

4.1. Керівництво зобов'язане:
- неухильно дотримуватися вимог законодавства про працю;
- правильно організувати працю працівників відповідно до спеціальності і кваліфікації, закріпити робоче місце, забезпечити здорові і безпечні умови праці;
- забезпечувати працівників обчислювальною та іншою оргтехнікою, необхідними для роботи матеріалами;
- створювати умови для зацікавленості працівників у результатах їх особистої праці;
- здійснювати заходи щодо підвищення ефективності і культури праці;
- постійно здійснювати організаторську та виховну роботу, направлену на зміцнення трудової і виконавчої дисципліни;
- неухильно додержуватись законодавства про працю і правил охорони праці;
- забезпечувати належні умови для ефективної праці, систематичного підвищення кваліфікації працівників;
- постійно контролювати знання і дотримання робітниками усіх вимог інструкцій із техніки безпеки, протипожежної охорони;
- забезпечувати своєчасний поточний та капітальний ремонт обладнання на робочих місцях;
- організовувати облік робочого часу і табелювання працівників;
- дотримуватися вимог законодавства про працю під час вирішення соціально-трудових питань;
- створювати умови для відпочинку працівників.
- дотримуватися Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» щодо недопущення конфлікту інтересів, а також не допущення вчинення дій чи бездіяльності, що можуть спричинити виникнення конфлікту інтересів або створити враження його наявності, запобігання одержанню неправомірної вигоди або дарунка та інше;
- дотримуватися Закону України «Про правила етичної поведінки» щодо заборони прямо чи опосередковано спонукати у будь-який спосіб підлеглих до прийняття рішень, вчиняти дії або бездіяльність на користь своїх особистих інтересів та/або інтересів третіх осіб.


4.2. Керівництво має право:
- вимагати від працівника дотримання чинного законодавства про працю, Закону України „Про державну службу" та положень цих Правил та вживати необхідних заходів щодо притягнення порушників трудової дисципліни до відповідальності;
- вживати відповідних заходів для морального та матеріального заохочення за сумлінне дотримання вимог цих Правил та виконання своїх посадових обов'язків.

4.3. У випадках, передбачених чинним законодавством, керівництво здійснює свої повноваження разом або за погодженням з первинною профспілковою організацією управління.


5. Робочий час і його використання

5.1. Робочий час - це встановлений законодавством відрізок часу, протягом якого працівник, відповідно до Правил, графіка роботи або умов трудового договору повинен виконувати свої посадові обов'язки.

5.2. Для працівників органів юстиції області, відповідно до статті 52 КЗпП України, встановлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями - суботою та неділею. Відповідно до статті 50 КЗпП України тривалість робочого часу працівників управління становить 40 годин на тиждень (за винятком випадків, передбачених чинним законодавством).

5.2.1. У випадках, передбачених статтею 56 КЗпП України, окремим працівникам на їх прохання може встановлюватися неповний робочий день чи тиждень з оплатою праці пропорційно відпрацьованому ними часу.

5.3. Для працівників управління встановлюється такий розпорядок роботи:

Понеділок-Четвер П'ятниця
Початок
робочого дня 8 год. 00 хв. 8 год. 00 хв.
Перерва
на обід 12 год. 00 хв. -
12 год. 48 хв. 12 год. 00 хв. -
12 год. 48 хв.
Закінчення робочого дня 17 год. 00 хв. 16 год. 00 хв.
Вихідні дні Субота та неділя

Даний режим роботи відноситься до всіх працівників, крім працівників реєстраційних служб, в тому числі працівників державної реєстрації актів цивільного стану громадянта те державних нотаріальних контор, з фіксацією днів гнучкого графіку, який встановлюється окремим наказом начальника головного управління.
Працівники використовують час перерви на свій розсуд. На цей час вони можуть відлучатись з місця роботи.

5.4. Напередодні святкових і неробочих днів, що визначені статтею 73 КЗпП України, тривалість робочого дня, відповідно до статті 53 КЗпП України, скорочується на одну годину.

5.5. Робота всіх категорій працівників управління у вихідні, святкові та неробочі дні компенсується відповідно до статей 72 та 107 КЗпП України. За бажанням працівника, який працював у ці дні, йому може бути надано інший день відпочинку.

5.6. Працівники, відповідальні за облік робочого часу, ведуть облік присутності та відсутності на роботі працівників протягом робочого дня і здійснюють їх табелювання.

5.7. Працівникам органів юстиції області надаються щорічні (основна та додаткові) відпустки із збереженням на їх період місця роботи та середньої заробітної плати, відповідно до затвердженого графіку (статті 74,76 КЗпП України).

5.7.1. Відповідно до статті 35 Закону України „Про державну службу" державним службовцям надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законодавством не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою допомоги на оздоровлення у розмірі, передбаченому чинним законодавством. Працівникам органів юстиції області, які мають стаж державної служби понад десять років, надається додаткова оплачувана відпустка у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 27.04.1994 року № 250 „Про порядок і умови надання державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування додаткових оплачуваних відпусток", тривалістю 5 календарних днів, а починаючи з 11-го року ця відпустка збільшується на 2 календарних дні за кожний наступний рік. Тривалість додаткової оплачуваної відпустки не може перевищувати 15 календарних днів.

5.7.2. Згідно із ч. 3 статті 20 Закону України „Про державну службу" за рішенням начальника головного управління юстиції державні службовці можуть бути відкликані із щорічної або додаткової відпустки в порядку, встановленому чинним законодавством. Частина невикористаної відпустки, яка залишилася, надається державному службовцю у будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки у наступному році.

5.7.3. Відповідно до ч.1 статті 6 Закону України „Про відпустки" іншим працівникам управління щорічна основна відпустка надається тривалістю не менше 24 календарних дні.

5.8. Черговість надання працівникам органів юстиції області щорічної основної і додаткової оплачуваної відпусток встановлюється графіком управління за погодженням з первинною профспілковою організацією управління, з урахуванням необхідності забезпечення роботи органів юстиції області та особистих інтересів працівників. Графік відпусток складається на кожний календарний рік, який затверджується начальником управління у термін до 01 січня поточного року. При складанні графіків ураховуються інтереси головного управління, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку. Роботодавець зобов'язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніше, як за два тижні до встановленого графіком терміну. Графік є обов'язковим для сторін трудового договору. Перенесення відпусток на інший час може мати місце лише у випадках, передбачених законодавством та за згодою сторін.

5.8.1. Надання, перенесення та поділ щорічної основної відпустки здійснюється відповідно до чинного законодавства України, але її частина не може бути менше ніж 14 календарних днів. У виняткових випадках працівнику, за погодженням з керівництвом, може надаватись частина відпустки меншої тривалості (стаття 80 КЗпП України). Перенесення відпусток на інший час можливе лише у випадках, передбачених законодавством та за згодою сторін.

5.9. За сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником і керівництвом, але не більше 15 календарних днів на рік (стаття 84 КЗпП України).

5.10. Заяви про надання відпусток подаються начальнику головного управління не пізніше ніж за два тижні до її початку, визначеному графіком.

5.10.1. Керівники структурних підрозділів та їх заступники в заявах про надання відпусток, а також у поданнях про відрядження, мають в обов'язковому порядку зазначати на кого покладаються їх обов'язки на період перебування у відпустці або відрядженні.

5.11. Умови, тривалість і порядок надання інших видів відпусток встановлюються всім категоріям працівників згідно із Законом України „Про відпустки" та Кодексом законів про працю України.

5.12. Робота у вихідні та святкові дні забороняється, за винятком випадків, передбачених законодавством України. Така робота здійснюється відповідно графіку чергування згідно до наказу Головного управління юстиції у Миколаївській області від № 398/09 від 27.06.2012 «Про організацію чергування». Залучення працівників до чергування провадиться за письмовим наказом головного або територіального управління, в якому зазначаються умови та порядок роботи в дні чергування.

5.13. Вихід працівників за межі адміністративної будівлі головного управління або його структурних підрозділів у робочий час дозволяється з дозволу їх безпосереднього керівника, за умови реєстрації у відповідному журналі.


6. Заохочення за сумлінну працю

6.1. За сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків та інші досягнення в роботі до працівників органів юстиції області всіх категорій застосовуються такі форми матеріального і морального заохочення (статті 143, 145-146 КЗпП України):
а) оголошення подяки;
б) нагородження Почесною Грамотою або Грамотою головного управління;
в) нагородження іншими відзнаками, наприклад «Кращий працівник»;
д) можлива виплата грошової премії до державних і професійних свят та ювілейних дат державним службовцям та службовцям головного правління юстиції, відповідно до пп. 2 п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268;
е) занесення до Книги Пошани, сумлінності та честі Головного управління юстиції у Миколавські області.

6.1.1. За сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов'язків, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 р. № 212, державним службовцям управління виплачується грошова винагорода у розмірі від однієї до п'яти середньомісячних зарплат в залежності від стажу державної служби.

6.1.2. За виконання особливо відповідальних завдань, відповідно до статті 26 Закону України „Про державну службу", державному службовцю може бути присвоєно черговий ранг достроково в межах відповідної категорії посад. За сумлінну працю при виході на пенсію державному службовцю може бути присвоєно черговий ранг поза межами відповідної категорії посад.

6.1.3. За умови досягнення найкращих результатів в роботі, відповідно до статті 27 Закону України „Про державну службу", державні службовці управління користуються переважним правом на просування по службі.

6.1.4. За особливі трудові заслуги працівники управління можуть бути представлені до нагородження державними нагородами, відзнаками Міністерства юстиції України та присвоєння почесних звань.

6.2. Заохочення оголошуються наказом, доводяться до відома всього колективу і заносяться до трудових книжок працівників у відповідності з правилами їх ведення (стаття 144 КЗпП України) та особових справ.

6.3. Відповідно до вимог Положення про порядок преміювання працівників органів юстиції у Миколаївській області, у разі притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності, премія не виплачується протягом першого місяця застосування стягнення.


7. Матеріальне та соціально-побутове забезпечення

7.1. Відповідно до ст. 33 Закону України „Про державну службу" заробітна плата державних службовців складається з посадових окладів, премій, доплати за ранг, надбавок за вислугу років та інших надбавок. Умови оплати праці державних службовців та службовців визначені постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів».

7.1.1. Оплата праці робітників визначається Законом України «Про оплату праці» та наказом Міністерства праці України від 02.10.1996 р. N 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів».

7.2. Відповідно до пп. 2 п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 державним службовцям та службовцям управління відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи, а також в межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці, видаються місячні грошові премії.

7.2.1. Відповідно до пп. З п. 2 наказу Міністерства праці України від 02.10.1996 р. N 77 робітникам надається місячна грошова премія залежно від їхнього вкладу в кінцеві результати роботи управління.

7.2.2. Відповідно до ст. 2 Закону України «Про оплату праці» місячні премії є частиною додаткової заробітної плати.

7.2.3. У випадках несвоєчасного та неякісного виконання завдань, погіршення якості роботи, за результатами комплексних та цільових перевірок, до працівників управління може застосовуватись повне або часткове позбавлення місячної премії за поданням безпосереднього керівника.

7.3. Відповідно до пп. 1 "в" п. 2. постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 працівникам управління, які працюють на посадах державних службовців, за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи може встановлюватися. за поданням безпосереднього керівник, надбавка у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця та вислугу років, а службовцям - у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років.

7.3.1 У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни наказом головного управління за поданням безпосереднього керівника зазначені надбавки скасовуються або їх розмір зменшується.

7.4. Відповідно до пп. ґ п. 2 наказу Міністерства праці України від 02.10.1996 р. N 77 робітникам установлюється надбавка за складність, напруженість у роботі в розмірі до 50 відсотків місячного окладу.

7.5. Відповідно до наказу Міністерства праці України від 02.10.1996 р. N 77 встановлюються додаткові надбавки та доплати наступним категоріям робітників:
а) прибиральникам службових приміщень, які використовують дезінфекційні засоби в роботі - доплата в розмірі 10 відсотків місячного окладу (п 3. Додатку 2);
б) водіям легкових автомобілів - щомісячна надбавка за класність у таких розмірах: водіям 2-го класу - 10 відсотків, водіям 1-го класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час (п 1. Додатку 3);
в) водіям легкових автомобілів - доплата за ненормований робочий день у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час (п 2. Додатку 3).

7.6. Відповідно до пп. 3. п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 державним службовцям надається матеріальна допомога для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати.

7.7.1. Відповідно до пп. з п. 2 наказу Міністерства праці України від 02.10.1996 р. N 77 робітникам надається матеріальна допомога у розмірі середньомісячного заробітку.

7.8 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1123 від 11.09.2007 р. встановлюється порядок та умови оплати праці працівників
державних нотаріальних контор та державних нотаріальних архівів.

7.9. Працівники управління, які потребують санаторно-курортного лікування, забезпечуються путівками відповідно від кількості їх надходження до управління, згідно поданої заявки в міську виконавчу дирекцію Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

7.9.1. Заява на отримання путівки разом з довідкою форми № 070/о про потребу у санаторно-курортному лікуванні, подається голові комісії із соціального страхування з тимчасової втрати працездатності управління юстиції не пізніше як до 1 листопада поточного року, для отримання путівки в наступному році.

7.10. З метою вжиття заходів щодо поліпшення житлових умов в головному управлінні діє житлово-побутова комісія.


8. Відповідальність за порушення трудової дисципліни

8.1. Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання чи неналежне виконання з вини працівника без поважних причин, покладених на нього трудових або службових обов'язків, тягне за собою застосування заходів дисциплінарного стягнення, а також інших заходів, передбачених чинним законодавством.
За порушення трудової дисципліни, цих Правил для всіх категорій працівників органів юстиції області, відповідно до статті 147 КЗпП України може бути застосовано тільки один з таких заходів дисциплінарного стягнення: догана; звільнення з роботи.
Звільнення, як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно до пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 КЗпП України.

8.2. Подання щодо притягнення працівників органів юстиції області до дисциплінарної відповідальності подається на розгляд начальнику головного управління в встановленому порядку. В поданні в обов'язковому порядку зазначаються: дані про правопорушника, дата вчинення проступку, дата його виявлення, обставини вчинення, які норми законодавства, цих Правил або посадової інструкції порушені внаслідок вчинення проступку, завдана шкода, наявність вини працівника і визнання ним своєї провини та вид дисциплінарного заходу, який пропонується застосувати до порушника. До подання, в обов'язковому порядку, додається пояснювальна записка правопорушника, або осіб, причетних до виникнення порушень чинного законодавства.
Відмова працівника надати пояснення не може бути перешкодою для застосування стягнення.
Подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності може бути винесено на розгляд комісії Головного управління юстиції у Миколаївській області з розгляду подань щодо накладення дисциплінарних стягнень, яка діє на підставі наказу головного управління юстиції.

8.3. До державних службовців за невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов'язаних з проходженням державної служби, а також за вчинок, який порочить його як державного службовця або дискредитує головне управління, крім дисциплінарних стягнень, передбачених чинним законодавством про працю України, відповідно до статті 14 Закону „Про державну службу" можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу:
1. попередження про неповну службову відповідність;
2. затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.

8.4.1. Працівник, якого притягнуто до кримінальної або адміністративної відповідальності за корупційне правопорушення, підлягає звільненню з посади після набрання рішенням суду законної сили, відповідно до вимог п. 7-1 ст. 36 КЗпП однією з підстав припинення трудового договору є набрання законної сили судовим рішенням, відповідно до якого працівника притягнуто до відповідальності за корупційне правопорушення.
Крім того, у разі перебування, всупереч вимогам Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", у безпосередньому підпорядкуванні у близької особи, працівник може бути звільнений, згідно п.4 ст 41 КзпП України у випадку, якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу.

8.4.2. В разі виявлення порушень спеціальних обмежень, пов'язаних з прийняттям на державну службу, порушення Присяги державний службовець підлягає звільненню з займаної посади за поданням безпосереднього керівника після проведення службового розслідування.

8.5. Дисциплінарні стягнення застосовуються в порядку, передбаченому чинним законодавством про працю України (статті 147, 1471, 148 та 149 КЗпП України). Порядок застосування заходів дисциплінарного впливу аналогічний порядку застосування дисциплінарних стягнень, зокрема, це стосується строків для застосування дисциплінарного впливу.

8.6. Дисциплінарне стягнення (захід дисциплінарного впливу) оформляється наказом головного управління та повідомляється працівникові, на якого воно накладене, під розписку. Наказ головного управління про застосування до працівника дисциплінарного стягнення (заходу дисциплінарного впливу), в необхідних випадках, доводиться до відома інших працівників органів юстиції області. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення до працівника не застосовуються заходи заохочення, передбачені розділом 6 цих Правил.

8.7. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він, відповідно до ч. 1 статті 151 КЗпП України, вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

8.8. Відповідно до ч. 2 статті 151 КЗпП України, якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте достроково за поданням керівника структурного підрозділу.

8.9. Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником у порядку, встановленому чинним законодавством.


9. Порядок вирішення трудових спорів

9. Трудові спори, що виникають між працівником та керівництвом головного управління юстиції розглядаються в порядку, передбаченому ст.ст. 221, 225 - 232 КЗпП України.