Правила внутрішнього розпорядку — Головне територіальне управління юстиції у Миколаївській області ГТУЮ
ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРIАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Офіційний сайт
54020, м. Миколаїв, вул. 8 Березня, 107, тел./факс (0512) 47-41-28, E-mail: info@mk.minjust.gov.ua


ЗАТВЕРДЖЕНО

загальними зборами трудового колективу працівників Головного управління юстиції у Миколаївській області, його територіальних органів та установ (протокол від 15 липня 2016р.)

 

 

ПРАВИЛА
внутрішнього службового розпорядку працівників
Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області,
та його установ


1. Загальні положення 


1.1. Згідно зі статтею 43 Конституції України кожний громадянин має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

1.2. Правила внутрішнього службового розпорядку працівників Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області, та його установ (далі - Правила) розроблені відповідно до чинного законодавства України з метою врегулювання трудових та службових відносин між керівництвом і працівниками Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області (далі - головне територіальне управління), державними нотаріальними конторами м. Миколаєва та області, державним нотаріальним архівом, з метою забезпечення чіткої організації праці, режиму роботи, належних безпечних умов праці, підвищення її продуктивності та ефективності, раціонального використання робочого часу, зміцнення трудової та службової дисципліни.

1.3. Трудова (службова) дисципліна в головному територіальному управлінні грунтується на засадах сумлінного та професійного виконання працівниками, в тому числі державними службовцями, своїх обов'язків та забезпечується створенням керівництвом головного територіального управління необхідних організаційних та економічних умов для високопродуктивної праці, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.

1.4. Правила затверджуються загальними зборами (конференцією) трудового колективу в головному територіальному управлінні за поданням його керівника і виборного органу первинної профспілкової організації на основі Типових правил.

       Правила є обов'язковими для всіх працівників головного територіального управління.

1.5. Правила доводяться до відома всіх працівників головного територіального управління під підпис та розміщуються в головному територіальному управлінні на видному місці та на його офіційному веб-сайті.

 

2. Порядок прийняття, переведення та звільнення працівників, прийняття та передачі справ і майна

2.1. Відносини, що виникають у зв'язку із вступом, проходженням та припиненням державної служби в головному територіальному управлінні регулюються Законом України "Про державну службу", якщо інше не передбачено законом.

2.2. Інші працівники головного територіального управління (службовці та робітники) реалізують своє право на працю шляхом укладення трудового договору відповідно до вимог ст.ст.21-25 Кодексу законів про працю України.

2.3. Відповідно до Закону України "Про державну службу" призначення на посади категорій державної служби "Б" і "В" проводиться на конкурсній основі, крім випадків встановлених законом.

2.4. Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246.

2.5.  Відділ персоналу головного територіального управління у день призначення особи на посаду державної служби організовує публічне складення Присяги державного службовця особою, яка вперше призначена на посаду державної служби, а також ознайомлює державного службовця під підпис із Правилами та посадовою інструкцією.

2.6. При призначенні особи на посаду державної служби вперше встановлення випробування є обов'язковим та встановлюється строком до шести місяців.

2.7. Ранги державним службовцям присвоюються відповідно до статті 39 Закону України "Про державну службу" та Порядку присвоєння рангів державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 №306.

2.8. На всіх працівників, які працюють понад п'ять днів, ведуться трудові книжки. Працівникам, що стають до роботи вперше, трудова книжка оформляється не пізніше п'яти днів після прийняття на роботу.

2.9. Дію трудового договору, в тому числі державну службу, може бути припинено тільки з підстав, передбачених чинним законодавством України.

2.10. Працівники, крім державних службовців, мають право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це керівництво головного територіального управління письмово за два тижні (стаття 38 Кодексу законів про працю України). При розірванні трудового договору з поважних причин, передбачених чинним законодавством, керівництво головного територіального управління звільняє працівника у строк, про який він просить.

2.11. Строковий трудовий договір розривається на вимогу працівника достроково у разі хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню ним роботи за трудовим договором, а також у випадку порушення керівництвом головного територіального управління законодавства про працю, та з інших причин, передбачених чинним законодавством (стаття 39 Кодексу законів про працю України).

2.12. Розірвання трудового договору з працівником з ініціативи керівництва головного територіального управління здійснюється з урахуванням вимог статті 40 Кодексу законів про працю України.

2.13. У державних службовців державна служба припиняється з підстав визначених Законом України "Про державну службу":

        1) у разі втрати права на державну службу або його обмеження (стаття 84 цього Закону);

        2) у разі закінчення строку призначення на посаду державної служби (стаття 85 цього Закону);

        3) за ініціативою державного службовця або за угодою сторін (стаття 86 цього Закону);

        4) за ініціативою суб'єкта призначення (стаття 87 цього Закону);

        5) у разі настання обставин, що склалися незалежно від волі сторін (стаття 88 цього Закону);

        6) у разі незгоди державного службовця на проходження державної служби у зв'язку із зміною її істотних умов (стаття 43 цього Закону);

        7) у разі досягнення державним службовцем 65-річного віку, якщо інше не передбачено законом;

        8) у разі застосування заборони, передбаченої Законом України "Про очищення влади" 

2.14. Припинення трудового договору та/або державної служби оформлюється наказом начальника головного територіального управління, з яким працівник ознайомлюється під підпис. Відділ персоналу головного територіального управління у день звільнення видає працівнику належно оформлену трудову книжку (стаття 47 Кодексу законів про працю України).

2.15. Працівник зобов'язаний розписатися про отримання трудової книжки в особовій картці та книзі обліку руху трудових книжок та вкладишів до них.

2.16. Управління фінансового та матеріально-технічного забезпечення головного територіального управління зобов'язане у день звільнення працівника провести відповідні розрахунки і виплати.

2.17. Працівник головного територіального управління юстиції державний службовець зобов'язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв'язку з виконанням посадових обов'язків майно (далі - майно) особі, уповноваженій начальником головного територіального управління. Уповноважена особа зобов'язана прийняти справи і майно. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, що складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою, начальником відділу персоналу головного територіального управління, який звільняється. Один примірник акта видається державному службовцю, який звільняється, другий примірник або його копія долучається до особової справи цього державного службовця.

Працівники головного територіального управління юстиції та його установ, які не є державними службовцями, повинні дотримуватись такого ж порядку передачі справ і майна шляхом підписання обхідного листа, який зберігається в матеріалах особової справи.


3 .Обов'язки та права працівників
Головного територіального управління та його установ

3.1. Працівники головного територіального управління та його установ зобов'язані (ст.ст. 139, 159 Кодексу законів про працю України):

      - працювати чесно і сумлінно, додержуючись дисципліни праці, своєчасно і точно виконувати доручення керівництва головного територіального управління, а також функції, які визначені посадовими інструкціями;

      - постійно вдосконалювати організацію своєї праці, підвищувати свій професійний рівень і ділову кваліфікацію;

      - додержуватись вимог по охороні праці, техніки безпеки та протипожежної охорони;

      - вживати заходи до термінового усунення причин і умов, які перешкоджають або ускладнюють належне виконання посадових обов'язків, інформувати про це керівництво головного територіального управління;

      - утримувати своє робоче місце у чистоті і порядку, не палити в службових приміщеннях;

      - ефективно використовувати комп'ютерну та іншу оргтехніку, бережливо ставитись до майна, економити і раціонально витрачати матеріали, електроенергію та інші матеріальні ресурси;

      - уважно ставитись до колег по роботі, сприяти створенню нормального психологічного мікроклімату у колективі головного територіального управління та його структурних підрозділах.

3.2. Обов'язки, які виконують працівники за своєю посадою, визначаються посадовими інструкціями.

3.3. Основні обов'язки державних службовців визначені статтею 8 Закону України "Про державну службу":

      1) дотримуватися Конституції та законів України, діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;

      2) дотримуватись принципів державної служби та правил етичної поведінки:

      - державні службовці у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.

      - повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.

      - під час виконання своїх посадових обов'язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

      3) поважати гідність людини, не допускати порушення прав і свобод людини та громадянина;

      4) з повагою ставитися до державних символів України;

      5) обов'язково використовувати державну мову під час виконання своїх посадових обов'язків, не допускати дискримінацію державної мови і протидіяти можливим спробам її дискримінації;

      6) забезпечувати в межах наданих повноважень ефективне виконання завдань і функцій державних органів;

      7) сумлінно і професійно виконувати свої посадові обов'язки;

      8) виконувати рішення державних органів, накази (розпорядження), доручення керівників, надані на підставі та у межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України;

      9) додержуватися вимог законодавства у сфері запобігання і протидії корупції;

    10) запобігати виникненню реального, потенційного конфлікту інтересів під час проходження державної служби;

    11) постійно підвищувати рівень своєї професійної компетентності та удосконалювати організацію службової діяльності;

    12) зберігати державну таємницю та персональні дані осіб, що стали йому відомі у зв'язку з виконанням посадових обов'язків, а також іншу інформацію, яка відповідно до закону не підлягає розголошенню;

    13) надавати публічну інформацію в межах, визначених законом.

3.4. Працівники головного територіального управління та його установ виконують також інші обов'язки, визначені у положеннях про структурні підрозділи та посадових інструкціях (функціональних обов'язків), затверджених в установленому порядку.      

3.5. Працівники головного територіального управління та його установ мають право:

      - вимагати від роботодавця своєчасного забезпечення їх роботою згідно з професією та кваліфікацією відповідно до укладеного трудового договору;

      - на належні, безпечні та здорові умови праці;

      - на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом;

      - на своєчасне одержання винагороди за працю;

      - оскаржувати неправомірні дії посадових осіб, які дають йому завдання, що їх він не в змозі виконати через не створення умов для виконання, або роботу, що не відповідає його професії та кваліфікації, або покладають на нього обов'язки, не передбачені трудовим договором та посадовою інструкцією;

      - оскаржувати дисциплінарне стягнення в порядку, встановленому чинним законодавством;

      - звертатися до керівництва головного територіального управління з пропозиціями щодо поліпшення організації праці та виробництва, щодо підвищення ефективності виробництва;

      - бути членом первинної профспілкової організації з метою захисту своїх трудових та соціально-економічних інтересів;

      - захищати свої законні права і інтереси у порядку, передбаченому чинним законодавством.

3.6. Кожному працівникові гарантується право знати свої права та обов'язки. Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права та обов'язки працівників, доводяться до їх відома в установленому порядку.

3.7. Права державних службовців визначені статтею 7 Закону України "Про державну службу". Державні службовці мають право на:

      1) повагу до своєї особистості, честі та гідності, справедливе і шанобливе ставлення з боку керівників, колег та інших осіб;

      2) чітке визначення посадових обов'язків;

      3) належні для роботи умови служби та їх матеріально-технічне забезпечення;

      4) оплату праці залежно від займаної посади, результатів службової діяльності, стажу державної служби та рангу;

      5) відпустки, соціальне та пенсійне забезпечення відповідно до закону;

      6) професійне навчання, зокрема за державні кошти, відповідно до потреб державного органу;

      7) просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов'язків;

      8) участь у професійних спілках з метою захисту своїх прав та інтересів;

      9) участь у діяльності об'єднань громадян, крім політичних партій у випадках, передбачених Законом України "Про державну службу";

    10) оскарження в установленому законом порядку рішень про накладення дисциплінарного стягнення, звільнення з посади державної служби, а також висновку, що містить негативну оцінку за результатами оцінювання його службової діяльності;

    11) захист від незаконного переслідування з боку державних органів та їх посадових осіб у разі повідомлення про факти порушення вимог Закону України "Про державну службу";

    12) отримання від державних органів, підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування необхідної інформації з питань, що належать до його повноважень, у випадках, встановлених законом;

    13) безперешкодне ознайомлення з документами про проходження ним державної служби, у тому числі висновками щодо результатів оцінювання його службової діяльності;

    14) проведення службового розслідування за його вимогою з метою зняття безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри.

3.8. Працівники головного територіального управління та його установ також реалізують інші права, визначені у положеннях про структурні підрозділи державних органів та посадових інструкціях (функціональних обов'язків), затверджених в установленому порядку.

4. Обов'язки та права керівництва головного територіального управління

4.1. Керівництво головного територіального управління зобов'язане:

      - правильно організувати працю працівників відповідно до спеціальності і кваліфікації, закріпити робоче місце, забезпечити здорові і безпечні умови праці;

      - створювати умови для зацікавленності працівників у результатах їх особистої праці;

      - здійснювати заходи щодо підвищення ефективності і культури праці;

      - постійно здійснювати організаторську та виховну роботу, направлену на зміцнення трудової (службової) і виконавської дисципліни;

      - неухильно додержуватись законодавства про працю і правил охорони праці;

      - забезпечувати належні умови для ефективної праці, систематичного підвищення кваліфікації працівників;

      - уважно ставитися до потреб і запитів працівників, надавати їм в установленому порядку матеріальну допомогу;

      - забезпечувати матеріальну зацікавленість працівників у результатах їхньої особистої праці й у загальних результатах роботи;

      - виплачувати заробітну плату у встановлені терміни;

      - постійно контролювати знання і дотримання працівниками усіх вимог інструкцій із техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної охорони;

      - забезпечувати своєчасний ремонт обладнання на робочих місцях;

      - організовувати облік робочого часу і табелювання працівників;

      - дотримуватися вимог законодавства про працю під час вирішення соціально-побутових питань;

      - створювати умови для відпочинку працівників;

      - дотримуватися вимог Закону України "Про запобігання корупції" щодо недопущення конфлікту інтересів, а також недопущення вчинення дій чи бездіяльності, що можуть спричинити виникнення конфлікту інтересів або створити враження його наявності, запобігання одержанню неправомірної вигоди або дарунка та інше;

4.2. Керівництво головного територіального управління має право:

      - вимагати від працівників дотримання чинного законодавства про працю, Закону України "Про державну службу", Правил та вживати необхідних заходів щодо притягнення порушників трудової та службової дисципліни до відповідальності;

      - вживати відповідних заходів для морального та матеріального заохочення за сумлінне дотримання вимог Правил.

У випадках, передбачених чинним законодавством, керівництво головного територіального управління здійснює свої повноваження разом або за погодженням з первинною профспілковою організацією головного територіального управління.

5. Робочий час і час відпочинку. Відпустки

5.1. Робочий час - це встановлений законодавством відрізок часу, протягом якого працівник, відповідно до Правил, графіка роботи або умов трудового договору повинен виконувати свої посадові обов'язки.

5.2. Для працівників органів юстиції області, відповідно до статті 52 КЗпП України, встановлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями - суботою та неділею. Відповідно до статті 50 КЗпП України тривалість робочого часу працівників управління становить 40 годин на тиждень (за винятком випадків, передбачених чинним законодавством).

5.2.1. У випадках, передбачених статтею 56 КЗпП України, окремим працівникам на їх прохання може встановлюватися неповний робочий день чи тиждень з оплатою праці пропорційно відпрацьованому ними часу.

5.3. Для працівників управління встановлюється такий розпорядок роботи:

Понеділок-Четвер П'ятниця
Початок
робочого дня 8 год. 00 хв. 8 год. 00 хв.
Перерва
на обід 12 год. 00 хв. -
12 год. 48 хв. 12 год. 00 хв. -
12 год. 48 хв.
Закінчення робочого дня 17 год. 00 хв. 16 год. 00 хв.
Вихідні дні Субота та неділя

Даний режим роботи відноситься до всіх працівників, крім працівників реєстраційних служб, в тому числі працівників державної реєстрації актів цивільного стану громадянта те державних нотаріальних контор, з фіксацією днів гнучкого графіку, який встановлюється окремим наказом начальника головного управління.
Працівники використовують час перерви на свій розсуд. На цей час вони можуть відлучатись з місця роботи.

5.4. Напередодні святкових і неробочих днів, що визначені статтею 73 КЗпП України, тривалість робочого дня, відповідно до статті 53 КЗпП України, скорочується на одну годину.

5.5. Робота всіх категорій працівників управління у вихідні, святкові та неробочі дні компенсується відповідно до статей 72 та 107 КЗпП України. За бажанням працівника, який працював у ці дні, йому може бути надано інший день відпочинку.

5.6. Працівники, відповідальні за облік робочого часу, ведуть облік присутності та відсутності на роботі працівників протягом робочого дня і здійснюють їх табелювання.

5.7. Працівникам органів юстиції області надаються щорічні (основна та додаткові) відпустки із збереженням на їх період місця роботи та середньої заробітної плати, відповідно до затвердженого графіку (статті 74,76 КЗпП України).

5.7.1. Відповідно до статті 35 Закону України „Про державну службу" державним службовцям надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законодавством не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою допомоги на оздоровлення у розмірі, передбаченому чинним законодавством. Працівникам органів юстиції області, які мають стаж державної служби понад десять років, надається додаткова оплачувана відпустка у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 27.04.1994 року № 250 „Про порядок і умови надання державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування додаткових оплачуваних відпусток", тривалістю 5 календарних днів, а починаючи з 11-го року ця відпустка збільшується на 2 календарних дні за кожний наступний рік. Тривалість додаткової оплачуваної відпустки не може перевищувати 15 календарних днів.

5.7.2. Згідно із ч. 3 статті 20 Закону України „Про державну службу" за рішенням начальника головного управління юстиції державні службовці можуть бути відкликані із щорічної або додаткової відпустки в порядку, встановленому чинним законодавством. Частина невикористаної відпустки, яка залишилася, надається державному службовцю у будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки у наступному році.

5.7.3. Відповідно до ч.1 статті 6 Закону України „Про відпустки" іншим працівникам управління щорічна основна відпустка надається тривалістю не менше 24 календарних дні.

5.8. Черговість надання працівникам органів юстиції області щорічної основної і додаткової оплачуваної відпусток встановлюється графіком управління за погодженням з первинною профспілковою організацією управління, з урахуванням необхідності забезпечення роботи органів юстиції області та особистих інтересів працівників. Графік відпусток складається на кожний календарний рік, який затверджується начальником управління у термін до 01 січня поточного року. При складанні графіків ураховуються інтереси головного управління, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку. Роботодавець зобов'язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніше, як за два тижні до встановленого графіком терміну. Графік є обов'язковим для сторін трудового договору. Перенесення відпусток на інший час може мати місце лише у випадках, передбачених законодавством та за згодою сторін.

5.8.1. Надання, перенесення та поділ щорічної основної відпустки здійснюється відповідно до чинного законодавства України, але її частина не може бути менше ніж 14 календарних днів. У виняткових випадках працівнику, за погодженням з керівництвом, може надаватись частина відпустки меншої тривалості (стаття 80 КЗпП України). Перенесення відпусток на інший час можливе лише у випадках, передбачених законодавством та за згодою сторін.

5.9. За сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником і керівництвом, але не більше 15 календарних днів на рік (стаття 84 КЗпП України).

5.10. Заяви про надання відпусток подаються начальнику головного управління не пізніше ніж за два тижні до її початку, визначеному графіком.

5.10.1. Керівники структурних підрозділів та їх заступники в заявах про надання відпусток, а також у поданнях про відрядження, мають в обов'язковому порядку зазначати на кого покладаються їх обов'язки на період перебування у відпустці або відрядженні.

5.11. Умови, тривалість і порядок надання інших видів відпусток встановлюються всім категоріям працівників згідно із Законом України „Про відпустки" та Кодексом законів про працю України.

5.12. Робота у вихідні та святкові дні забороняється, за винятком випадків, передбачених законодавством України. Така робота здійснюється відповідно графіку чергування згідно до наказу Головного управління юстиції у Миколаївській області від № 398/09 від 27.06.2012 «Про організацію чергування». Залучення працівників до чергування провадиться за письмовим наказом головного або територіального управління, в якому зазначаються умови та порядок роботи в дні чергування.

5.13. Вихід працівників за межі адміністративної будівлі головного управління або його структурних підрозділів у робочий час дозволяється з дозволу їх безпосереднього керівника, за умови реєстрації у відповідному журналі.


6. Заохочення за сумлінну працю

6.1. За сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків та інші досягнення в роботі до працівників органів юстиції області всіх категорій застосовуються такі форми матеріального і морального заохочення (статті 143, 145-146 КЗпП України):
а) оголошення подяки;
б) нагородження Почесною Грамотою або Грамотою головного управління;
в) нагородження іншими відзнаками, наприклад «Кращий працівник»;
д) можлива виплата грошової премії до державних і професійних свят та ювілейних дат державним службовцям та службовцям головного правління юстиції, відповідно до пп. 2 п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268;
е) занесення до Книги Пошани, сумлінності та честі Головного управління юстиції у Миколавські області.

6.1.1. За сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов'язків, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 р. № 212, державним службовцям управління виплачується грошова винагорода у розмірі від однієї до п'яти середньомісячних зарплат в залежності від стажу державної служби.

6.1.2. За виконання особливо відповідальних завдань, відповідно до статті 26 Закону України „Про державну службу", державному службовцю може бути присвоєно черговий ранг достроково в межах відповідної категорії посад. За сумлінну працю при виході на пенсію державному службовцю може бути присвоєно черговий ранг поза межами відповідної категорії посад.

6.1.3. За умови досягнення найкращих результатів в роботі, відповідно до статті 27 Закону України „Про державну службу", державні службовці управління користуються переважним правом на просування по службі.

6.1.4. За особливі трудові заслуги працівники управління можуть бути представлені до нагородження державними нагородами, відзнаками Міністерства юстиції України та присвоєння почесних звань.

6.2. Заохочення оголошуються наказом, доводяться до відома всього колективу і заносяться до трудових книжок працівників у відповідності з правилами їх ведення (стаття 144 КЗпП України) та особових справ.

6.3. Відповідно до вимог Положення про порядок преміювання працівників органів юстиції у Миколаївській області, у разі притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності, премія не виплачується протягом першого місяця застосування стягнення.


7. Матеріальне та соціально-побутове забезпечення

7.1. Відповідно до ст. 33 Закону України „Про державну службу" заробітна плата державних службовців складається з посадових окладів, премій, доплати за ранг, надбавок за вислугу років та інших надбавок. Умови оплати праці державних службовців та службовців визначені постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів».

7.1.1. Оплата праці робітників визначається Законом України «Про оплату праці» та наказом Міністерства праці України від 02.10.1996 р. N 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів».

7.2. Відповідно до пп. 2 п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 державним службовцям та службовцям управління відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи, а також в межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці, видаються місячні грошові премії.

7.2.1. Відповідно до пп. З п. 2 наказу Міністерства праці України від 02.10.1996 р. N 77 робітникам надається місячна грошова премія залежно від їхнього вкладу в кінцеві результати роботи управління.

7.2.2. Відповідно до ст. 2 Закону України «Про оплату праці» місячні премії є частиною додаткової заробітної плати.

7.2.3. У випадках несвоєчасного та неякісного виконання завдань, погіршення якості роботи, за результатами комплексних та цільових перевірок, до працівників управління може застосовуватись повне або часткове позбавлення місячної премії за поданням безпосереднього керівника.

7.3. Відповідно до пп. 1 "в" п. 2. постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 працівникам управління, які працюють на посадах державних службовців, за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи може встановлюватися. за поданням безпосереднього керівник, надбавка у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця та вислугу років, а службовцям - у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років.

7.3.1 У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни наказом головного управління за поданням безпосереднього керівника зазначені надбавки скасовуються або їх розмір зменшується.

7.4. Відповідно до пп. ґ п. 2 наказу Міністерства праці України від 02.10.1996 р. N 77 робітникам установлюється надбавка за складність, напруженість у роботі в розмірі до 50 відсотків місячного окладу.

7.5. Відповідно до наказу Міністерства праці України від 02.10.1996 р. N 77 встановлюються додаткові надбавки та доплати наступним категоріям робітників:
а) прибиральникам службових приміщень, які використовують дезінфекційні засоби в роботі - доплата в розмірі 10 відсотків місячного окладу (п 3. Додатку 2);
б) водіям легкових автомобілів - щомісячна надбавка за класність у таких розмірах: водіям 2-го класу - 10 відсотків, водіям 1-го класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час (п 1. Додатку 3);
в) водіям легкових автомобілів - доплата за ненормований робочий день у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час (п 2. Додатку 3).

7.6. Відповідно до пп. 3. п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 державним службовцям надається матеріальна допомога для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати.

7.7.1. Відповідно до пп. з п. 2 наказу Міністерства праці України від 02.10.1996 р. N 77 робітникам надається матеріальна допомога у розмірі середньомісячного заробітку.

7.8 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1123 від 11.09.2007 р. встановлюється порядок та умови оплати праці працівників
державних нотаріальних контор та державних нотаріальних архівів.

7.9. Працівники управління, які потребують санаторно-курортного лікування, забезпечуються путівками відповідно від кількості їх надходження до управління, згідно поданої заявки в міську виконавчу дирекцію Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

7.9.1. Заява на отримання путівки разом з довідкою форми № 070/о про потребу у санаторно-курортному лікуванні, подається голові комісії із соціального страхування з тимчасової втрати працездатності управління юстиції не пізніше як до 1 листопада поточного року, для отримання путівки в наступному році.

7.10. З метою вжиття заходів щодо поліпшення житлових умов в головному управлінні діє житлово-побутова комісія.


8. Відповідальність за порушення трудової дисципліни

8.1. Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання чи неналежне виконання з вини працівника без поважних причин, покладених на нього трудових або службових обов'язків, тягне за собою застосування заходів дисциплінарного стягнення, а також інших заходів, передбачених чинним законодавством.
За порушення трудової дисципліни, цих Правил для всіх категорій працівників органів юстиції області, відповідно до статті 147 КЗпП України може бути застосовано тільки один з таких заходів дисциплінарного стягнення: догана; звільнення з роботи.
Звільнення, як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно до пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 КЗпП України.

8.2. Подання щодо притягнення працівників органів юстиції області до дисциплінарної відповідальності подається на розгляд начальнику головного управління в встановленому порядку. В поданні в обов'язковому порядку зазначаються: дані про правопорушника, дата вчинення проступку, дата його виявлення, обставини вчинення, які норми законодавства, цих Правил або посадової інструкції порушені внаслідок вчинення проступку, завдана шкода, наявність вини працівника і визнання ним своєї провини та вид дисциплінарного заходу, який пропонується застосувати до порушника. До подання, в обов'язковому порядку, додається пояснювальна записка правопорушника, або осіб, причетних до виникнення порушень чинного законодавства.
Відмова працівника надати пояснення не може бути перешкодою для застосування стягнення.
Подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності може бути винесено на розгляд комісії Головного управління юстиції у Миколаївській області з розгляду подань щодо накладення дисциплінарних стягнень, яка діє на підставі наказу головного управління юстиції.

8.3. До державних службовців за невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов'язаних з проходженням державної служби, а також за вчинок, який порочить його як державного службовця або дискредитує головне управління, крім дисциплінарних стягнень, передбачених чинним законодавством про працю України, відповідно до статті 14 Закону „Про державну службу" можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу:
1. попередження про неповну службову відповідність;
2. затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.

8.4.1. Працівник, якого притягнуто до кримінальної або адміністративної відповідальності за корупційне правопорушення, підлягає звільненню з посади після набрання рішенням суду законної сили, відповідно до вимог п. 7-1 ст. 36 КЗпП однією з підстав припинення трудового договору є набрання законної сили судовим рішенням, відповідно до якого працівника притягнуто до відповідальності за корупційне правопорушення.
Крім того, у разі перебування, всупереч вимогам Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", у безпосередньому підпорядкуванні у близької особи, працівник може бути звільнений, згідно п.4 ст 41 КзпП України у випадку, якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу.

8.4.2. В разі виявлення порушень спеціальних обмежень, пов'язаних з прийняттям на державну службу, порушення Присяги державний службовець підлягає звільненню з займаної посади за поданням безпосереднього керівника після проведення службового розслідування.

8.5. Дисциплінарні стягнення застосовуються в порядку, передбаченому чинним законодавством про працю України (статті 147, 1471, 148 та 149 КЗпП України). Порядок застосування заходів дисциплінарного впливу аналогічний порядку застосування дисциплінарних стягнень, зокрема, це стосується строків для застосування дисциплінарного впливу.

8.6. Дисциплінарне стягнення (захід дисциплінарного впливу) оформляється наказом головного управління та повідомляється працівникові, на якого воно накладене, під розписку. Наказ головного управління про застосування до працівника дисциплінарного стягнення (заходу дисциплінарного впливу), в необхідних випадках, доводиться до відома інших працівників органів юстиції області. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення до працівника не застосовуються заходи заохочення, передбачені розділом 6 цих Правил.

8.7. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він, відповідно до ч. 1 статті 151 КЗпП України, вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

8.8. Відповідно до ч. 2 статті 151 КЗпП України, якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте достроково за поданням керівника структурного підрозділу.

8.9. Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником у порядку, встановленому чинним законодавством.


9. Порядок вирішення трудових спорів

9. Трудові спори, що виникають між працівником та керівництвом головного управління юстиції розглядаються в порядку, передбаченому ст.ст. 221, 225 - 232 КЗпП України.